Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2019, 37456VerkeersbesluitenSanering verkeersborden in de gemeente Voorst

Logo Voorst

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOORST;

overwegende dat er in de loop van de jaren een veelvoud aan verkeersborden in het staatbeeld verschenen is;

dat het de ambitie van de gemeente Voorst is het aantal verkeersborden in het straatbeeld terug te brengen tot uitsluitend die borden die een verkeersfunctie vervullen en er daarom een inventarisatie heeft plaatsgevonden van nut en noodzaak van aanwezige verkeersborden;

dat uit deze inventarisatie gebleken is dat voor een groot aantal verkeersborden, waarvan enkele foutief geplaatst zijn, geldt dat bebording overbodig is omdat uit het wegbeeld ter plaatse al blijkt wat het gewenste verkeersgedrag is;

dat bovendien als gevolg van een veelheid aan verkeersborden de belangrijkste verkeersborden minder goed opvallen, waardoor er onduidelijke en in voorkomende gevallen zelfs verkeersonveilige situaties (kunnen) ontstaan voor weggebruikers;

dat door verwijdering van feitelijk overbodige verkeersborden de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd, er bespaard wordt op beheer en onderhoud en er wordt bijgedragen aan het tegengaan van horizonvervuiling;

dat krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit wordt genomen voor de plaatsing én verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) opgenomen verkeerstekens;

dat gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 met het verkeersbesluit beoogd wordt:

- Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

dat de in dit besluit genoemde wegen in onderhoud en beheer zijn bij de gemeente Voorst;

dat op grond van artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met het regionale politiekorps;

dat aan de juridisch beleidsadviseur openbare ruimte mandaat verleend is om verkeersbesluiten als deze te nemen;

gelet op de artikelen 15 en 18, eerste lid onder d; van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12 en 37 van het BABW;

B E S L U I T E N:

Tot het verwijderen van de volgende verkeersborden:

- A01 ter plaatse van de Hunderenslaan, Kievitsweg, Scholtenshoek, Veenhuisweg en

Kievitsweg;

- A02 ter plaatse van Bongerdskamp, Holthoevensestraat, Hunderenslaan, Kievitsweg,

Koningin Julianastraat, Parkelerweg en Schoolstraat;

- B01 ter plaatse van de Burgemeester van der Feltzweg, Domineestraat, H.W. Iordensweg, Kneuterstraat, Leigraaf, Molenstraat, Rijksstraatweg, Soerhuislaan, Zuiderlaan en

Zutphenboerlaan;

- B02 ter plaatse van de Domineestraat, Duistervoordseweg, Frans Halsstraat, Hietweideweg, Kneuterstraat, Leigraaf, Molenstraat, Oude Rijksstraatweg, Zuiderlaan en Zutphenboerlaan;

- B03 ter plaatse van de Breuninkhofweg, Jupiter, Molenweg, Stationsstraat en

Wolterkampsweg;

- B04 ter plaatse van Buddezand, Holthoevensestraat, Kerkstraat, Parmentierstsraat,

Veilingstraat, Withagenweg, Zonnenbergstraat en Zwarte Kolkstraat;

- B05 ter plaatse van de Breuninkhofweg, Holthoevensestraat, Parmentierstraat,

Withagenweg en Zonnenbergstraat;

- B06 ter plaatse van Achter ’t Holthuis, Bleriotstraat, Boterbloem, Buddezand,

Burgemeester van der Feltzweg, Bussloselaan, De Afslag, Deventerweg, Dijkhofstraat, Enkweg, Hogeveldpad, Holthuizerstraat, Hunderenslaan, H.W. Iordensweg,

Klokkenkampsweg, Kneuterstraat, Koningin Julianastraat, Koppelstraat, Leigraaf,

Molenweg, Neptunus, Oude Apeldoornseweg, Parkelerweg, Sikkestraat, Sluinerweg,

Stinzenlaan, Streilerweg, Stronkseweg, Tuinstraat, Veenhuisweg, Verzetsstraat,

Vundelaarsweg en Zonnenbergstraat;

- B07 ter plaatse van de Deventerweg en Kuiperstraat;

- C01 ter plaatse van De Zanden en Dorpsstraat;

- C02 ter plaatse van de Dorpsstraat;

- C03 ter plaagse van de Prins Bernhardstraat en Van Ghentstraat;

- C04 ter plaatse van de Dorpsstraat;

- C07 ter plaatse van de Molendwarsstraat;

- C12 ter plaatse van de Oude Apeldoornseweg en Zandwal;

- C13 ter plaatse van het Jachtllustplein, Jachtlustweg en Sweelinckstraat;

- C14 ter plaatse van De Zanden;

- D04 ter plaatse van De Zanden;

- D05 ter plaatse van de Grote Barteldweg en Schoolstraat;

- D06 ter plaatse van de Domineestraat en Stationsstraat;

- E01 ter plaatse van de Frans Halsstraat, Kneuterstraat, Molendwarsstraat en

Nijverheidsstraat;

- E02 ter plaatse van de Bloemenksweg en Sluinerweg;

- F05 ter plaatse van de Landweg en Lochemsestraat;

- F06 ter plaatse van de Landweg en Lochemsestraat;

- G05 ter plaatse van de Bachstraat, Bizethof, Donizettiplaats, Hietweideweg, Mercurius,

Michiel de Ruyterstraat, Mozartstraat, Neptunus, Sweelinckstraat, Van Ghentstraat,

Verdistraat en Wagnerhof;

- G06 ter plaatse van de Bachstraat, Bizethof, Cederweg, De Afslag, Dennenweg,

Donizettiplaats, Dorpsdwarsstraat, Handelstraat, Hietweideweg, Mercurius,

Michiel de Ruyterstraat, Molenweg, Mozartstraat, Neptunus, Schoolstraat, Stationsstraat, Sweelinckstraat, Van Ghentstraat, Verdistraat en Wagnerhof;

- G07 ter plaatse van de Binnenweg, Dorpsdwarsstraat, Hoflaan, H.W. Iordensweg,

IJsbaan weg, Jachtlustweg, Jupiter, Kruizemuntstraat, Mondriaanstraat, Mozarstraat,

Rijksstraatweg, Schoolstraat, Sweelinckstraat, Troelstralaan en Van Goghstraat;

- G08 ter plaatse van Jupiter;

- G11 ter plaatse van de Bandijk, Binnenweg en Jupiter;

- G12 ter plaatse van de Burgemeester van der Feltzweg, Saturnus, Stinzenlaan en

Verdistraat;

- G13 ter plaatse van de IJsbaanweg, Landweg, Middelbeekspad en Zandwal;

- G14 ter plaatse van de Badijkstraat, Bekenstraat en IJsbaanweg.

Alle genoemde verkeerstekens zijn conform Bijlage I van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990.

Inzage

Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur. Bent u op deze tijden verhinderd dan vragen wij u een afspraak te maken met Cees Morren. Zijn telefoonnummer is 0571-27 93 74. Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de voorgeschreven wijze.

Bezwaar

Artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar tegen dit besluit bij ons college te maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn begint met ingang van de dag na die waarop wij dit besluit bekend hebben gemaakt. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) vragen een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 8:81 van de Awb.

Twello, 24 juni 2019

Cees Morren

juridisch beleidsadviseur openbare ruimte