Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 37399VergunningenKennisgeving omgevingsvergunning parkeervoorziening Kasteel Heeswijk te Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

Kennisgeving omgevingsvergunning parkeervoorziening Kasteel Heeswijk te Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 25 juni 2019 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een parkeervoorziening ten behoeve van Kasteel Heeswijk te Heeswijk-Dinther.

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit:

  • 1.

    het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.

 

Inzage

Op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is op de aanvraag de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. Dit wil zeggen dat omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen en de daarbij behorende stukken vanaf 4 juli 2019, zes weken ter inzage liggen bij het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch.

Tevens is de omgevingsvergunning inclusief alle stukken te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan zoeken op ID: NL.IMRO.1721.OVppKastHeeswijk-vg01.

 

Beroep 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na ter inzagelegging van het besluit een beroepschrift tegen het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Het beroepschrift bevat in ieder geval naam, adres, dagtekening, en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

 

Voorlopige voorziening 

Om de werking van de herstelbesluit te schorsen, kunnen belanghebbenden tijdens de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook bij een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

 

Heesch 3 juli 2019