Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 3731Vergunningen

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit wijziging Watervergunning

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute heeft de voormalige Minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de RijnlandRoute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Op grond van artikel 3.33, lid 1 en lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 3.31, lid 1 Wro bevordert het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Provinciaal Inpassingsplan. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis van het feit het onderstaande ontwerpbesluit is genomen voor de uitvoering van het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute overeenkomstig de procedure van artikel 3.31, lid 3 Wro in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Bij besluit van 6 september 2018, kenmerk V66689, is door dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan Comol5 V.O.F. een watervergunning als bedoeld in onder meer hoofdstuk 6 van de Waterwet verleend. Het besluit betreft het ter vervanging van een bestaande oeverconstructie aanbrengen en hebben van een verankerde damwandscherm binnen de beschermingszone van de regionale kering ter plaatse van Vlietweg 90 te Leiden. Door Comol5 is een aanvraag ingediend tot wijziging van dit besluit.

Op 17 januari 2019 is door dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland een ontwerpbesluit afgegeven (19.003490 v66689) tot wijziging van voornoemde watervergunning. De wijziging betreft de aanpassing van de verankering in verband met aanwezige kabels en leidingen.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 januari 2019 tot en met 7 maart 2019 ter inzage in het kantoor van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. U kunt het ontwerpbesluit tijdens kantooruren inzien. Hiervoor dient telefonisch een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 071 – 306 30 63.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 25 januari 2019 tot en met 7 maart 2019 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u bellen via telefoonnummer 071 – 306 30 63.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u bellen naar telefoonnummer 071 – 306 30 63.