Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 37195Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 juni 2019, nr. 2019-0000341888, houdende wijziging van de Regeling basisregistratie personen in verband met de invoering van versie 3.12 van het Logisch Ontwerp GBA

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Besluit basisregistratie personen;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling basisregistratie personen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, onderdeel a, wordt ‘versie 3.11a’ vervangen door ‘versie 3.12’.

B

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘versie 3.11a’ vervangen door ‘versie 3.12’.

C

In het opschrift van bijlage 1 wordt ‘versie 3.11a’ vervangen door ‘versie 3.12’.

D

Bijlage 4 wordt vervangen door de bijlage als opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 3 juli 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage 1 die ter inzage wordt gelegd bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

BIJLAGE 1., BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL D

BIJLAGE 4. LOGISCH ONTWERP GBA, VERSIE 3.12

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 3, EERSTE LID

Deze bijlage wordt ter inzage gelegd en tevens via https://www.rvig.nl beschikbaar gesteld.

TOELICHTING

1. Inleiding

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling basisregistratie personen (hierna: Regeling BRP). De wijziging behelst de vaststelling van versie 3.12 van het Logisch Ontwerp GBA (hierna: LO GBA).

2. Inhoud van de wijzigingen

In het LO GBA zijn ten opzichte van de vorige versie drie wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen behelzen het vervangen van de beschrijving van de huidige terugmeldvoorziening door een verwijzing naar de specificatie van de nieuwe terugmeldvoorziening, het toevoegen van mailboxverkeer via web services en een aantal redactionele wijzigingen in het LO GBA.

Terugmeldvoorziening

De bestaande terugmeldvoorziening, zoals beschreven in het LO GBA, voldoet niet meer aan de wensen van de gebruikers. Daarnaast hebben de afnemers behoefte aan een integratie van de terugmeldvoorziening met de generieke voorziening Digimelding. In de nieuwe terugmeldvoorziening (TMV 2.0) zijn de wensen van de gebruikers verwerkt. Het gaat hierbij onder andere om de mogelijkheid van het toevoegen van bijlagen en contactgegevens bij de terugmelding. TMV 2.0 werkt conform de koppelvlakspecificatie van Digimelding (DMKS).

De wijziging van het LO GBA behelst het verwijderen van de beschrijving van de bestaande terugmeldvoorziening en het toevoegen van een verwijzing naar Digimelding. Er wordt tegemoet gekomen aan gebruikerswensen door onder andere meer ruimte voor opmerkingen bij terugmeldingen, meta-tags en bijlagen bij een terugmelding op te nemen.

Met het gebruik van de koppelvlakspecificatie van Digimelding maakt de basisregistratie personen gebruik van een generieke koppeling waarmee afnemers van de basisregistratie personen ook op andere basisregistraties kunnen terugmelden.

Mailboxverkeer via web services

Verschillende gebruikers van de basisregistratie personen hebben gemeld dat er moderne alternatieven zijn voor de huidige techniek van berichtuitwisseling, die beter aansluiten bij hun eigen ICT-infrastructuur. Deze wijziging geeft de gebruikers een alternatief voor het mailboxverkeer met de verstrekkingsvoorziening (GBA-V). Het alternatief is gebaseerd op zogenaamde web services, een internationale standaard voor gegevensuitwisseling.

Inhoudelijk wijzigen de berichten niet, dus de impact op de aangesloten systemen is beperkt. Afnemers kunnen zelf kiezen of en op welk moment zij willen overschakelen op de gegevensuitwisseling via web services.

Redactionele wijzigingen

Tot slot zijn twee omissies en een onduidelijkheid in het LO GBA geconstateerd en aangepast.

3. Consultatie

De regeling is op grond van artikel 1.15 van de Wet BRP ter consultatie voorgelegd aan het gebruikersoverleg, waarin representatieve vertegenwoordigingen van de gemeenten, van de aangewezen bestuursorganen, bedoeld in artikel 2.65 van de Wet BRP en de overheidsorganen en derden aan wie op grond van de artikelen 3.2, 3.3 of 3.13 van de Wet BRP gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt zitting hebben. Tijdens de ontwikkeling zijn gebruikers intensief betrokken geweest. Daarnaast zijn alle betrokken partijen op verschillende momenten tijdens het traject geïnformeerd over de gevolgen.

4. Terinzagelegging

Het LO GBA 3.12, zoals opgenomen in de bijlage bij de regeling, is door zijn omvang en opmaak niet geschikt om in de Staatscourant te plaatsen. Daarom wordt deze bijlage bekendgemaakt door terinzagelegging bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De documenten zijn tevens via het internet te raadplegen (https://www.rvig.nl). Daarmee is de kenbaarheid van de documenten voor de direct bij de regeling betrokken personen voldoende verzekerd.

5. Inwerkingtreding

In artikel II is bepaald dat de regeling in werking treedt met ingang van 3 juli 2019, een vast verandermoment. Er is afgeweken van de minimale invoeringstermijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding. Afwijking van de minimale invoeringstermijn is in dit geval niet bezwaarlijk, omdat de gebruikers voor wat betreft de TMV al reeds eerder zijn geïnformeerd en er verder geen omvangrijke gevolgen worden verwacht.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops