Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nuenen, Gerwen en NederwettenStaatscourant 2019, 37174VerkeersbesluitenGewijzigd verkeersbesluit instellen blauwe zone centrum Nuenen door beslissing op bezwaar

Logo Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Corsanummer: 2019.08879

Bezwaarschriftenprocedure

Op 15 november 2018 is het verkeersbesluit Blauwe zone centrum Nuenen met het kenmerk 2018.21797 bekend gemaakt. Hier zijn vier bezwaarschriften tegen ingediend. Twee bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard en inmiddels onherroepelijk. In de collegevergadering van 24 juni 2019 is een bezwaarschrift ongegrond en een tweede bezwaarschrift is gegrond verklaard. Aan de bezwaarmakers is de beslissing op hun bezwaarschrift toegezonden.

Door de gegrondverklaring van één bezwaarschrift heeft het college in haar heroverweging van het besluit onderzocht of er nieuwe feiten en omstandigheden zijn die bij het nemen van de beslissing op bezwaar moeten worden betrokken. Deze zijn aanwezig en leidt tot een wijziging van het verkeersbesluit van 15 november 2018 door het uitbreiden van de blauwe zone in het centrum van Nuenen. De belangenafweging en besluiten voor de wijziging van het verkeersbesluit staan hieronder.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NUENEN,

gelet op:

het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

overwegende dat:

 • de parkeerdruk in het centrum van Nuenen op piekmomenten te hoog is;

 • langparkeerders in het centrum, veelal werknemers, de beschikbare parkeerplaatsen bezet houden;

 • parkeerregulering nodig is om in voldoende parkeeraanbod voor bewoners en bezoekers te voorzien;

 • betaald parkeren een vorm van parkeerregulering is die niet past bij het dorpse karakter van Nuenen;

 • een blauwe zone een vorm van parkeerregulering is die met succes is toegepast bij veel gemeenten met vergelijkbare omvang, zowel landelijk als binnen de regio;

 • een blauwe zone leidt tot betere benutting bestaande parkeerplaatsen;

 • het wenselijk is om een blauwe zone met een maximale parkeerduur van 2 uur in te stellen;

 • de blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag, binnen de venstertijden van 8.00 tot 19.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur;

 • de starttijd van 8.00 uur wordt gehanteerd zodat werknemers niet in de verleiding komen om toch in de parkeerschijfzone te parkeren;

 • dat de eindtijd van 19.00 uur wordt gehanteerd zodat de meeste de bewoners geparkeerd hebben, en de resterende parkeervakken gebruikt kunnen worden voor onder andere bezoekers van de horeca;

 • op advies van de commissie voor de bezwaarschriften het college in haar vergadering van 24 juni 2019 heeft besloten een bezwaarschrift gegrond te verklaren;

 • op advies van de commissie voor de bezwaarschriften het college concludeert dat particulier eigendom van wegen het nemen van een verkeersbesluit niet in de weg staat en de blauwe zone uit te breiden met de wegen Parkhof, Walburg en De Smidse;

 • voor de aanleg van een blauwe zone geen ingrijpende aanpassingen aan de openbare ruimte nodig zijn en de investeringen voor de aanleg gering zijn;

 • rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen aan de Berg door ontwikkelingen Wereld van Van Gogh, maar ook herinrichtingen Kerkstraat, Vincent van Goghstraat en –plein: op meerdere locaties wordt blauwe markering in plaats van blauwe klinkers aangebracht. Eventuele toekomstige (bouw)ontwikkelingen in het centrum worden door de aanleg van de blauwe zone niet belemmerd;

 • de volgende wegen (gedeeltelijk) onderdeel uit gaan maken van de blauwe zone: Parkhof, Walburg, De Smidse, Parkstraat, Park, Kerkstraat, Vincent van Goghstraat, Margot Begemannstraat, Vincent van Goghplein, Berg, Weverstraat, Papenvoort, Beekstraat en Mgr. Cuytenlaan;

 • gedeeltes van de parkeerterreinen Parkhof/ Walburg en De Smidse voor langparkeren ingericht blijven;

 • de volgende wegen (gedeeltelijk) voor openbaar verkeer toegankelijke wegen zijn: Parkhof, Walburg, De Smidse, Parkstraat, Park, Kerkstraat, Vincent van Goghstraat Margot Begemannstraat, Vincent van Goghplein, Berg, Weverstraat, Papenvoort, Beekstraat en Mgr. Cuytenlaan;

 • tijdens de venstertijden langparkeerders terecht kunnen op de diverse langparkeergelegenheden aan de randen van de blauwe zone;

 • buiten de venstertijden mag op de parkeerplaatsen binnen de blauwe zone vrij geparkeerd worden, zonder gebruik van de parkeerschijf;

 • bewoners in aanmerking komen voor een parkeerontheffing, zoals beschreven in de gemeentelijke beleidsregels Blauwe zone Centrum Nuenen;

 • het instellen van de blauwe zone een nadrukkelijke wens is van de ondernemers in het centrum;

 • in het voortraject gebruik is gemaakt van input van de centrummanager en de bestaande klankbordgroep van een parkeeronderzoek in het centrum;

 • een inloopbijeenkomst heeft plaatsgevonden om de mening van belanghebbenden op te halen, draagvlak te creëren en iedereen breed te informeren over de aanstaande blauwe zone;

 • in het voortraject is gesproken met grondeigenaren van openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, welke onderdeel gaan uitmaken van de blauwe zone;

 • in het voortraject zijn de betreffende grondeigenaren van de privé parkeerplaatsen en –terreinen binnen de blauwe zone schriftelijk geïnformeerd;

 • op de reacties uit de inloopbijeenkomst en gesprekken met grondeigenaren is gereageerd in een reactienota en na het collegebesluit op 6 november 2018, op 23 november 2018 aan alle insprekers is verzonden;

 • overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Ten grondslag liggende belangen van artikel 2 Wvw aan het verkeersbesluit:

Het instellen van een blauwe zone heeft geen negatieve effecten op de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Door het instellen van een blauwe zone is er minder zoekverkeer in het centrum. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid. Ook komt door een blauwe zone het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer niet in het geding. Verkeersdeelnemers vinden door het instellen van een blauwe zone sneller een beschikbare parkeerplaats, parkeerplaatsen zijn immers niet bezet door langparkeerders. En door de parkeerduurbeperking van twee uur worden de parkeerplaatsen ook beter benut. Tot slot zijn de gronden nu voor parkeren in gebruik en blijft dit na het instellen van de blauwe zone ook de feitelijke situatie.

besluiten:

 • 1.

  De grens van de blauwe zone in het centrum van Nuenen van het verkeersbesluit van 15 november 2018, met het kenmerk 201821797 uit te breiden met de wegen Parkhof, Walburg en De Smidse;

 • 2.

  door plaatsing van zoneborden E10 en E11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met vermelding van een maximale parkeerduur van 2 uur, voorzien van een onderbord met de tekst "ma t/m za 8-19 u, koopavond tot 21 u" en het aanbrengen van blauwe strepen als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990, een blauwe zone in te stellen op maandag t/m zaterdag van 8-19 u en op koopavond tot 21 u met een maximum parkeerduur van 2 uur op de Parkhof, Walburg, De Smidse, Parkstraat, Park, Kerkstraat, Vincent van Goghstraat, Margot Begemannstraat, Vincent van Goghplein, Berg, Weverstraat, Papenvoort, Beekstraat en Mgr. Cuytenlaan te Nuenen, waarbij de parkeerterreinen Parkhof/ Walburg en De Smidse gedeeltelijk voor langparkeren ingericht blijven. Dit zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening;

 • 3.

  door verwijdering en verplaatsing van zoneborden E01 van bijlage 1 van het RVV 1990, de parkeerverbodszone in het centrum gedeeltelijk op te heffen, daar waar overlap is met de nieuwe blauwe zone.

 

Nuenen, 24 juni 2019

 

Burgemeester en wethouder van Nuenen

De secretaris Mr. J.H.M. van Vlerken

de Burgemeester M.J. Houben MBA

 

Bijlage:

tekening 19 juni 2019, nr: 2019.12146

 

Niet eens met het besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het verkeersbesluit in de Staatscourant beroep instellen.

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. Heeft u eerder geen bezwaarschrift ingediend, dan kan u alleen tegen de wijzigingen van het oorspronkelijke verkeersbesluit beroep instellen. 

Het instellen van beroep doet u in de vorm van een brief. Deze stuurt u naar de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

In het beroepschrift moeten de volgende gegevens staan:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum van verzending;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt;

 • 5.

  een uitleg waarom u beroep instelt.

In plaats van een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt, kunt u ook een kopie van het besluit meezenden.

Voor de behandeling van het beroepschrift moet u griffierecht betalen. 

 

Wat u kunt doen in spoedeisende gevallen?

Als u beroep instelt, blijft het besluit dat op uw bezwaarschrift is genomen geldig, ook al bent u het niet eens met dat besluit. Dit betekent dat het besluit ook al uitgevoerd mag worden. Echter, als u kunt aantonen dat het besluit grote gevolgen voor u heeft, dan kunt u in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter vragen maatregelen te treffen. De Voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld beslissen dat het besluit niet uitgevoerd mag worden. Ook kan de Voorzieningenrechter beslissen dat de aangevraagde activiteit voorlopig toch mogelijk wordt gemaakt in het geval van een weigering door het bestuursorgaan.

Het vragen van een voorlopige voorziening kan alleen als u ook beroep hebt ingesteld.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis. U betaalt hiervoor griffierecht. 

 

Meer informatie

U kunt het beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde Rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. U kunt ook contact opnemen met de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Het telefoonnummer is 073 - 6202020.