Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandStaatscourant 2019, 37152Ruimtelijke plannenVaststelling Bestemmingsplan ‘Kerkbuurt Wijdenes’

Logo Drechterland

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend.

Op maandag 24 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Drechterland op grond van artikel 3.1 Wro het bestemmingsplan ‘Kerkbuurt Wijdenes’ (Het is NL.IMRO.0498.BPWijdeneskrkbuurt-VG01) vastgesteld.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan biedt ruimte aan de ontwikkeling van een nieuw woon- en leefgebied dat recht doet aan de woonbehoefte binnen Wijdenes, de gemeente en de regio. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling is vraag gestuurd bouwen van maximaal 62 woningen. Met het plan wordt ingezet op de versterking van het West-Friese/Drechterlandse/Wijdenesser woonklimaat door het realiseren van aanvullende, onderscheidende en kwalitatief hoogwaardige woningbouw.

 

Ontvangen zienswijzen

Dit plan heeft ter inzage gelegen vanaf 21 februari 2019 tot en met 4 april 2019. Hierop zijn zienswijzen ontvangen. Bij het bestemmingsplan is de nota van beantwoording gevoegd waarin wordt gemotiveerd hoe met de zienswijzen is omgegaan.

 

Ter inzage

Gedurende de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage. U kunt de stukken op de volgende wijze raadplegen:

 

  • 1.

    Via www.ruimtelijkeplannen.nl zoekt u op planID: NL.IMRO.0498.BPWijdeneskrkbuurt-VG01

  • 2.

    Tijdens kantooruren (zie www.drechterland.nl) kunt u de stukken inzien. Het bestemmingsplan ligt in papieren vorm  op de leestafel in de hal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1616 AV in Hoogkarspel.

 

Hoger Beroep

Vanaf de dag volgend op de publicatie van deze kennisgeving kunt u hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het digitaal instellen van hoger beroep vindt u meer informatie op www.raadvanstate.nl. Hoger beroep kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Tegen de wijzigingen die bij vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht, kan door belanghebbenden beroep worden aangetekend. Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Totdat op het beroep is beslist kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gedaan. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening)