Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Staatscourant 2019, 37132VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Bergen (L.).

Logo Bergen (L)

Datum: 19 juni 2019

Onderwerp: Het afsluiten van de weg Het Leuken en de Bosserheide voor gemotoriseerd verkeer door het plaatsen van een fysieke afsluiting.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen(L.) nemen,

Gelet op:

 • -

  artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 waarin is opgenomen dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Limburg Noord;

 • -

  het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 mei 1995 waarbij aan het college machtiging is verleend tot het nemen van Verkeersbesluiten;

Overwegende dat:

 • -

  de in dit besluit genoemde weg zich bevindt in de gemeente Bergen (L.)

 • -

  deze weg ook in beheer en onderhoud is van de gemeente Bergen (L.);

 • -

  deze weg in het vigerende verkeersbeleidsplan van de gemeente is aangewezen als weg met een erftoegangsfunctie type 2 (ETW-2) met een maximum snelheid van 60 km/uur;

 • -

  deze weg is gelegen buiten de bebouwde kom;

 • -

  deze weg geen onderdeel is van een calamiteiten- of busroute;

 • -

  deze weg wordt gebruikt door bezoekers van het Dagstrand Seurenheide en Bezoekerscentrum Maasduinen als verbindingsweg;deze weg, na het knippen van Het Leuken en de Bosserheide, alsnog bereikbaar zijn;

 • -

  de aan de weg gelegen percelen bereikbaar blijven doordat de weg alleen ‘geknipt’ wordt op de aangegeven locatie (zie tekening);

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  de maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers te beschermen.

gelet op het voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 • -

  een fysieke afsluiting te plaatsen op de verharde weg tussen de Bosserheide en Het Leuken op de locatie als aangegeven op bijgevoegde situatieschets

 • -

  verkeersbord te plaatsen conform bijgaande tekening volgens model L8, doodlopende weg, te plaatsen ter hoogte van Bosserheide 15

 • -

  verkeersbord te plaatsen conform bijgaande tekening volgens model L8, doodlopende weg, met onderbord OB 52, uitgezonderd fietsers, ter hoogte bij Dagstrand en Camperplaats Seurenheide bij Het Leuken.

 • -

  de aanwezige voorrangsborden B6 op de Bosserheide en Het Leuken, die door het afsluiten van de weg niet meer van toepassing zijn, zullen komen te vervallen.

Burgemeester en Wethouders van Bergen,

namens dezen,

het hoofd van de Afdeling Ruimtelijk Domein,

Mr. A. Derks

Bijlage: situatietekening

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Bergen (L), Postbus 140, 5854 ZJ Bergen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na publicatie van dit besluit.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorts kunt u, na het maken van bezwaar, op grond van artikel 8:81 Awb de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. U kunt deze ook digitaal indienen via Loket rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.