Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheStaatscourant 2019, 37124VerkeersbesluitenVerkeersbesluit N386, hm 12,65 - hm 18,25

Logo Drenthe

Ons kenmerk 201901484-00828960

 

 

De teammanager van team Beheer Wegen en Vaarwegen, daartoe gemandateerd door

Gedeputeerde Staten van Drenthe middels het Organisatiebesluit provincie Drenthe

2018,

 

gelet op de relevante verkeerswetgeving en voornoemd organisatiebesluit,

 

overwegende dat:

– de N386 een provinciale gebiedsontsluitingsweg is, met uitzondering van de bebouwde kom van Zuidlaren;

– dit verkeersbesluit betrekking heeft op het deel Zuidlaren/Berkenweg - Vries/Groningerstraat (ca. hm 12,65-18,25);

– het vigerende verkeersbesluit niet meer actueel is en moet worden aangepast vanwege de aanleg van de rotonde ter hoogte van de Dorpsstraat te Tynaarlo;

– ter bevordering van de doorstroming en de verkeersveiligheid rotondes zijn aangelegd bij de ongelijkvloerse aansluiting N34 (ca. hm 13,05 en 13,15), bij de ongelijkvloerse aansluiting A28 (ca. hm 16,5 en 16,8), bij de Meerweg (ca. hm 17,0), bij de Groningerweg (ca. hm 18,2) en bij de Dorpsstraat (ca. hm 15.55);

– er fietsoversteken zijn bij de kruisingen Berkenweg (ca. hm 12,9), Wedbroeken/Zuidlaarderweg (ca. hm 14,0) en Milieustraat Tynaarlo (ca. hm 14,6);

– door de aanleg van de rotonde ter hoogte van de kruising Dorpsstraat (ca. hm 15,5) de fietsoversteek is gewijzigd;

– de kruisingen Wedbroeken/Zuidlaarderweg, Milieustraat Tynaarlo en Hageneind (ca hm 16,05) zijn geaccentueerd;

– in verband met de verkeersveiligheid en de doorstroming tussen de rotondes bij de N34 busstroken zijn aangelegd;

– (brom)fietsverkeer geen gebruik mag maken van de hoofdrijbaan van de N386, maar van de aanliggende (brom)fietspaden;

– in verband met de verkeersveiligheid op de N386 tussen ca. hm 14,5 en de aansluiting met de A28 een maximale verkeerssnelheid van 60 km/u is ingesteld;

– een busroute (deels) over de N386 gaat;

– dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is geweest met de (gemachtigde van de) korpschef van de nationale politie (advies ontvangen d.d. 12 juni 2019);

–dat overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is geweest met de gemeente Tynaarlo;

– de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde volgende belangen:

1) het verzekeren van de veiligheid op de weg.

2) het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

3) Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

4) het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

BESLUIT

1. Het verkeersbesluit met kenmerk VV/2017003162 d.d. 8 november 2017 in te trekken.

2. Met borden A1 en A2 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), op het gedeelte tussen ca. hm 14,5 en de aansluiting met de A28 een maximumsnelheid van 60 km/u in te stellen.

3. Met borden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, de N386 inclusief de naastgelegen (brom)fietspaden aan te wijzen als voorrangsweg.

4. Met bord D1 van bijlage 1 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting in te stellen op de rotondes bij de ongelijkvloerse aansluiting N34 (ca. hm 13,05 en 13,15), bij de ongelijkvloerse aansluiting A28 (ca. hm 16,5 en 16,8), bij de Meerweg (ca. hm 17,0), bij de Groningerweg (ca. hm 18,2) en bij de Dorpsstraat (ca. hm 15,5).

5. Met bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 te bepalen dat verkeer op de rotondes voorrang heeft op het verkeer dat de rotonde nadert.

6. Met bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 te bepalen dat (brom)fietsers bij de rotondes en bij de fietsoversteken bij de kruisingen Berkenweg (ca. hm 12,9), Wedbroeken/Zuidlaarderweg (ca. hm 14,0), Milieustraat Tynaarlo (ca. hm 14,6) voorrang moeten verlenen aan het kruisende verkeer.

7. Met bord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, bij de rotondes en ter hoogte van de kruisingen Wedbroeken/Zuidlaarderweg (ca. hm 14,0), Milieustraat Tynaarlo (ca. hm 14,6), en Hageneind (ca. hm 16,05) dat bestuurders ter plekke voorbij gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

8. Met bord D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 te bepalen dat op de Berkenweg bestuurders de rijrichting volgen die op het bord is aangegeven (rechtsaf de N386 op).

9. Met bord G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 de voor (brom)fietsers bestemde weggedeelten aan te wijzen als (brom)fietspad, en met bord G12b van bijlage 1 van het RVV 1990 het einde van het (brom)fietspad aan te geven.

10. Met bord C15 van bijlage 1 van het RVV 1990 te bepalen dat de N386 gesloten is voor (brom)fietsers en gehandicaptenvoertuigen.

11. Met bord E13 en onderbord OB09 van bijlage 1 van het RVV 1990, de parkeergelegenheid bij de westelijke rotonde bij de aansluiting A28 aan te wijzen als carpoolplaats.

12. Door het woord ' Lijnbus' aan te brengen tussen de rotondes N34, deze weggedeelten aan te wijzen als busstroken.

13. Met bord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 de desbetreffende plekken aan te wijzen als bushalte.

14. Door het aanbrengen van haaietanden op het wegdek, te bepalen dat voorrang moet worden verleend aan het kruisende verkeer.

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens deze,

ing. H.F.M.J. van den Eerenbeemt

Teammanager Beheer Wegen en Vaarwegen

 

Openbaarmaking

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de rijksoverheid (www.officielebekendmakingen.nl Staatscourant rubriek verkeersbesluiten).

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van

gedeputeerde staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure