Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2019, 3710VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

-gelet op het collegebesluit d.d. 5 februari 2008, waarbij aan het afdelingshoofd van de afdeling Realisatie en Beheer de bevoegdheid is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de wegenverkeerswet 1994.

Overwegende dat:

 • -

  de paden om de Tijningenplas te Zaltbommel gelegen zijn;

 • -

  het betreffende gebied in beheer is bij de gemeente en dat de gemeente derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;

 • -

  bij de herinrichting van de Tijningenplas deze paden aan de zuidzijde van de plas verbonden worden met de parkeerplaatsen bij de sportvelden;

 • -

  het wenselijk is om de paden aan de noord-, oost- en zuidzijde van de Tijningenplas aan te wijzen als voetgangersgebied door middel van een gesloten verklaring.

 • -

  het wenselijk is om het pad aan de westzijde van de Tijningenplas aan te wijzen als onverplicht fietspad.

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. Er is op 21 december 2018 een negatief advies uitgebracht door de verkeersadviseur over het onverplichte fietspad. Het college besluit af te wijken van het politieadvies.

gelet op:

 • -

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • -

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • -

  de uitvoeringsvoorschriften behorende bij het BABW;

besluiten :

 • -

  het begin van de paden aan de noord-, oost- en zuidzijde van de Tijningenplas, vanaf de ingangen bij de Oeverwal, de Wielkamp en vanaf 1 toegang vanaf de parkeerplaats aan de Van Heemstraweg te voorzien van de bebording C1, in totaal 8 borden.

 • -

  het begin en einde van het pad aan de westzijde van de Tijningenplas, vanaf de parkeerplaats aan de Van Heemstraweg tot de ingang bij de Plaatsmajoor te voorzien van de bebording G13 en G14, in totaal 4 borden.

 • -

  de weggebruiker extra te attenderen op het voetgangersgebied door het plaatsen van sluisjes bij de ingangen vanaf het onverplicht fietspad.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel

op 16 januari 2019,

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd op woensdag 23 januari 2019.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na openbare kennisgeving ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende deze termijn ligt het besluit tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentekantoor.

In uw bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u vindt dat het besluit niet in werking

moet treden, dan kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U

kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een bezwaarschrift ingediend hebt en er

sprake is van een spoedeisend belang. Voor de behandeling van een verzoekschrift betaalt u griffierecht. Een verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen. Een elektronische handtekening (DigiD) is dan vereist. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de precieze voorwaarden.