Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 37085Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan 'Hollestraat 3 en ongenummerd' / Besluit hogere grenswaarden

Logo Someren

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering van 6 juni 2019 het bestemmingsplan “Hollestraat 3 en ongenummerd” (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018014-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld. In samenhang met het bestemmingsplan is voor de op te richten Ruimte voor Ruimte woning aan de Vaarselstraat een hogere grenswaarde vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai.

 

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ’Hollestraat 3 en ongenummerd’ voorziet in de wijziging van de huidige bestemming in ‘wonen’ en ‘agrarisch met landschappelijke waarden’ met daarbij recreatieve nevenfuncties. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen en is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een derde Ruimte voor Ruimte woning.

 

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp, mede op basis van een ingekomen zienswijze. De Ruimte voor Ruimte kavels aan de Hollestraat (1 middels wijzigingsbevoegdheid) zijn van grootte veranderd. De nieuwe oppervlakte van het meest oostelijke kavel is 1.251 m2, de nieuwe oppervlakte van het westelijke kavel is 1.380 m2. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze zijn een aantal aanpassingen aan de regels van het bestemmingsplan doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn opgenomen in het zienswijzenverslag.

 

 

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders hebben besloten om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten Ruimte voor Ruimte woning aan de Vaarselstraat. De noordoostelijke gevel wordt hoger belast dan de maximale ontheffingswaarde en dient als een ‘dove gevel’ conform artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder te worden uitgevoerd. De zuidoostelijke en noordwestelijke gevels worden beiden hoger belast dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Voor deze gevels is een hogere waarde procedure doorlopen. De woning heeft een zuidzijde met een gevelbelasting minder dan 48 dB, en daarmee een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte.

 

 

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met de bijbehorende stukken vanaf 5 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 6 juli 2019 tot en met 16 augustus 2019.

 

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018014-VS01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

 

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend of een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij het college van burgemeester en wethouders;

een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan / of een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden;

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.