Wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor Achteresweg 4

Logo Wierden

 

Bij de gemeente Wierden is het plan binnengekomen voor de bouw van woningen aan de Achteresweg 4. Momenteel staan er veel agrarische bedrijfsgebouwen op dit erf die geen functie meer hebben. In ruil voor de sloop van alle schuren wil de huidige eigenaar van het erf hier zes nieuwe woningen bouwen. Daarnaast blijft de bestaande dienstwoning staan. De bouw van de woningen is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Om de bouw mogelijk te maken is het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4” opgesteld.

 

Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten de herontwikkeling van het erf Achteresweg 4 aan te wijzen als een geval waarop de coördinatie betrekking heeft. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat voor de besluiten die genomen moeten worden voor herontwikkeling van het erf Achteresweg 4 gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Tegen het besluit tot het toepassen van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast voor het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4”, beeldkwaliteitsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van vijf nieuwe woningen op het erf Achteresweg 4 . Op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4” maakt de bouw van nieuwe woningen mogelijk op het erf Achteresweg 4. De bestemming van het erf Achteresweg 4 wijzigt van “Agrarisch- Agrarisch bedrijf” in “Wonen” en de bestemmingen “Groen” en “Verkeer” (voor de ontsluiting van de woningen).

 

Ontwerp beeldkwaliteitsplan

Naast het bestemmingsplan hebben we een (ontwerp-)beeldkwaliteitsplan voor het erf aan de Achteresweg 4 gemaakt. In dit plan worden randvoorwaarden in de vormgeving en materialisatie van bebouwing genoemd.

 

Ontwerp-omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van vijf nieuwe woningen met bijgebouwen en het tijdelijk plaatsen van een bouwbord.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, - beeldkwaliteitsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, liggen tegelijkertijd met ingang van 4 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Het ontwerp-bestemmingsplan en –beeldkwaliteitsplan zijn daarnaast vanaf 4 juli 2019 in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2018000024-ON01

 

Zienswijze indienen

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan, -beeldkwaliteitsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning. Dat kan op een aantal manieren:

Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’.

Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze.

Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen.

 

Vervolg procedure

Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Wiezer en op de website van de gemeente.

 

 

Meer weten?

Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan, -beeldkwaliteitsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning, dan kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).

Naar boven