Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 3705Vergunningen

Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Rijkswaterstaat

Watervergunning Hoogheemraadschap van Rijnland

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute heeft de toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de RijnlandRoute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Ten aanzien van de Tracébesluiten A4 en A44 bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 20 van de Tracéwet een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A4 RijnlandRoute is onderstaand besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bij besluit van 17 januari 2019, V67343, is door het college van dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan Comol5 V.O.F. een Watervergunning verleend als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, en artikel 3.1 van de Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland 2015 voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Het besluit betreft:

  • a. het aanbouwen van de bestaande duikerbruggen Vinkesloot (KW22) en Jan Bakkersloot (KW34) in de kernzone van de regionale kering;

  • b. het verwijderen van damwanden in de kernzone van de regionale kering, een en ander nabij het Hofpolderpad te Stompwijk.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit en is op 17 januari 2019 aan de aanvrager bekendgemaakt.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 ter inzage in het kantoor van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. U kunt het besluit tijdens kantooruren inzien. Hiervoor dient telefonisch een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 071 – 306 30 63.

Hoe kunnen belanghebbenden beroep indienen?

Van 18 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan door burgers tevens digitaal worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;

  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. of (door burgers) digitaal middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het nummer of kenmerk van het besluit;

  • de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het besluit kunt u bellen via telefoonnummer 071 – 306 30 63.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven