Wijzigingsplan “Kruispad 14 te Rijsbergen” vastgesteld

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan “Kruispad 14 te Rijsbergen” ter inzage wordt gelegd.

 

Inhoud in het kort

Doel van onderhavig bestemmingsplan is de huidige bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf’ te wijzigen in de bestemming ‘niet-agrarisch bedrijf’ en het verschuiven van de bestemmingsgrenzen/bouwvlak voor het perceel gelegen aan de locatie Kruispad 14 te Rijsbergen;

De vigerende bestemmingsplannen staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 4.7.13 van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’. Het Ontwerp wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in die periode geen zienswijzen ingediend.

 

Terinzagelegging

Het besluit en het vastgestelde wijzigingsplan met de hierbij horende stukken ligt met ingang van 3 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, via de directe link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0879.WPkruispad14-VS01 of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen → Bestemmingsplannen → wijzigingsplannen.

 

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, van 3 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019, kan beroep worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van het college treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven