Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CulemborgStaatscourant 2019, 3691VerkeersbesluitenGEM - 1843961/19724 Verkeersbesluit voor het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op een deel van de Mariahof ten behoeve van de opstelling van de carnavalsoptocht te Culemborg

Logo Culemborg

Achtergrond

Eens per jaar organiseert carnavalsvereniging ECKV de Blauwlappen een carnavalsoptocht door Culemborg. Omdat de carnavalsoptocht in de loop der jaren is gegroeid is er een ruime, veilige locatie nodig waar de stoet zich kan opstellen voor vertrek.

Oplossing

De Mariahof ligt in het centrum en biedt op dit moment voldoende ruimte om de carnavalsoptocht op te stellen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat op de dag van de optocht twee rijen met parkeervakken vrij zijn van geparkeerde voertuigen. Daarom wordt er een verkeersbesluit genomen voor het tijdelijk instellen van een parkeerverbod van 11.30 uur tot 14.00 uur op de dag van de jaarlijks terugkerende carnavalsoptocht. Dit besluit vervalt op het moment dat er woningen worden gebouwd rondom de Mariahof en de inrichting ter plaatse verandert. Dan wordt in overleg met de carnavalsvereniging een nieuwe opstellocatie gezocht.

 

Burgemeester en Wethouders van Culemborg;

 

overwegende dat

er aanleiding is om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen op de Mariahof, te Culemborg;

ingevolge artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit en voorts op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen;

de Mariahof een parkeerterrein is gelegen in een 30 km gebied, als zodanig benoemd in het plan Categorisering wegennet Culemborg uit 2001;

de Mariahof in een woonwijk ligt aan de rand van het centrum van Culemborg;

het snelheidsregime op de Mariahof 30 km/u bedraagt;

er tijdelijk gratis parkeren is ingevoerd op de Mariahof totdat de nieuwbouwplannen ter plaatse uitgevoerd worden;

carnavalsvereniging ECKV de Blauwlappen jaarlijks een carnavalsoptocht door Culemborg organiseert;

de omvang van de carnavalsoptocht inmiddels dusdanig groot is dat er een veilige opstellocatie moet worden aangewezen;

in overleg met de carnavalsvereniging is afgesproken een deel van de Mariahof te gebruiken als opstellocatie totdat de nieuwbouwplannen ter plaatse uitgevoerd worden;

het voor het gebruiken van de Mariahof als opstellocatie voor de carnavalsoptocht noodzakelijk is een deel van de Mariahof vrij te houden van geparkeerde voertuigen;

er een tijdelijk parkeerverbod wordt ingesteld voor twee stroken met in totaal 37 parkeerplaatsen op de dag van de carnavalsoptocht van 11.30 uur tot uiterlijk 14.00 uur;

er ruim van te voren ter plaatse vooraankondiging zal plaatsvinden van het tijdelijke parkeerverbod;

omwonenden en bezoekers van het centrum van Culemborg gedurende het tijdelijke parkeerverbod minder parkeergelegenheid ter beschikking hebben;

het instellen van het tijdelijke parkeerverbod ten behoeve van de carnavalsoptocht als overlast ervaren kan worden door omwonenden en bezoekers van het centrum van Culemborg;

de beperking van het aantal parkeerplaatsen op de Mariahof slechts maximaal 2,5 uur duurt;

er op de Mariahof nog 62 vrije parkeerplaatsen overblijven;

de veiligheid van deelnemers aan de carnavalsoptocht en het overige verkeer zwaarder weegt dan de eventueel ervaren overlast voor omwonenden en bestuurders van motorvoertuigen;

met het tijdelijk instellen van een parkeerverbod voor de jaarlijks terugkerende carnavalsoptocht op de Mariahof wordt beoogd:

 • de veiligheid op de weg te verzekeren;

 • weggebruikers en passagiers te beschermen;

 • de weg in stand te houden en de bruikbaarheid daarvan te waarborgen;

 • de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk te waarborgen.

dat de Mariahof is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Culemborg;

gelet op de adviezen van de afdelingen Stadsontwikkeling en Wijkzaken/Planrealisatie van de Gemeente Culemborg;

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Hij bracht hierover een advies uit.

gelet op het algemeen belang van het verkeer;

gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 waardoor wij bevoegd zijn tot het nemen van dit verkeersbesluit;

 

besluiten:

 

 • I.

  tot het jaarlijks instellen van een parkeerverbod op twee stroken met 37 parkeerplaatsen op parkeerterrein de Mariahof, conform bijgevoegde illustratie, op de dag van de carnavalsoptocht van 11.30 uur tot uiterlijk 14.00, ter plaatse aangeduid door het aanbrengen van verkeersbord E1 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • II.

  tot het intrekken van dit besluit op het moment dat de voorziene nieuwbouw rondom de Mariahof wordt gerealiseerd;

 • III.

  tot het zoeken van een nieuwe opstelplaats voor de carnavalsoptocht van carnavalsvereniging ECKV de Blauwlappen in overleg met de carnavalsvereniging;

 • IV.

  dit besluit in werking te laten treden de dag na publicatie in de Staatscourant;

 • V.

  dit besluit ter openbare kennis te brengen door publicatie in de Staatscourant, te vinden op http://www.officielebekendmakingen.nl/ en door vermelding op de gemeentepagina in de Culemborgse Courant;

 • VI.

  belanghebbenden te wijzen op de mogelijkheid van het indienen van bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden in de Staatscourant;

Culemborg, 23 januari 2019,

 

 

Burgemeester en Wethouders van Culemborg

Namens hen

Teamhoofd Planrealisatie

D. Roodhorst