Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 36847Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Periodieke Planherziening 2018 Geertruidenberg

Logo Geertruidenberg

Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van donderdag 4 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan Periodieke Planherziening 2018 Geertruidenberg met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.GBRVRDPerplanherz-ON01 ter inzage (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

Het bestemmingsplan bevat diverse locaties verspreid over de gehele gemeente om o.a. ommissies in de huidige bestemmingsplannen te herstellen, verleende vergunningen op te nemen en grondverkopen te verwerken. Daarnaast zijn er vier initiatieven die in het plan zijn opgenomen.

 

Communicatie

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, de bijbehorende stukken en het eindverslag van de inspraakprocedure en het vooroverleg van donderdag 4 juli t/m  woensdag 21 augustus 2019 inzien in de Gemeentewinkel. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of op onze gemeentelijke viewer 0779.ropubliceer.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan:

De gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg

Postbus 10.001

4940 GA Raamsdonksveer

 

Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Erik Dekkers via 0162 579 593.

 

Raamsdonksveer, 25 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

Namens deze:

E.J. Dekkers, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling