Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 36807Ruimtelijke plannenVooraankondiging ruimtelijke ontwikkelingen art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

Logo Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat zij de herziening van het volgende bestemmingsplan voorbereiden:

Bestemmingsplan ‘Zanksböske Maasbree’

Het bestemmingsplan wordt opgesteld vanuit de verplichtingen gesteld in de ‘Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding’. Deze regeling stelt verplicht dat uitgekochte woningen niet meer als woning mogen worden gebruikt. Derhalve het gebruik voor woondoeleinden op de gronden ter plaatse onmogelijk gemaakt. In overleg met de direct omwonenden zullen deze gronden worden bestemd tot ‘tuin’ en groeninpassing. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorwaarden en verplichtingen van de hoogspanningsverbinding.

Naar aanleiding van dit voornemen liggen er geen stukken ter inzage. Zodra de procedure wordt opgestart zullen wij u informeren over waar, wanneer, binnen welke termijn, aan wie en hoe er gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent ons voornemen naar voren te brengen.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact met Paul Cuppen via telefoonnummer 077 306 66 66.

Panningen, 03 juli 2019