Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeststellingwerfStaatscourant 2019, 36798Ruimtelijke plannenOntwerp omgevingsvergunning Overburen 21 Peperga

Logo Weststellingwerf

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor het adres Overburen 21 in Peperga. De vergunning is gevraagd voor de bouw van een gewone woning in plaats van een bedrijfswoning. Een voorwaarde voor deze vergunning is dat de aangemerkte voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

 

Procedure

De omgevingsvergunning kan worden verleend, nadat een uitgebreide procedure is gevolgd. Van toepassing is artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3º Wabo.

Als onderdeel van de procedure moet de gemeenteraad verklaren het eens te zijn met het voornemen van burgemeester en wethouders. In zijn vergadering van 12 juni 2019 gaf de gemeenteraad een voorlopige verklaring van geen bedenkingen. Wanneer geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend, wordt deze verklaring definitief.

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met bijlagen (o.a. ruimtelijke onderbouwing) van woensdag 3 juli 2019 tot en met dinsdag 13 augustus 2019 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. Ook staan de stukken op www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen.

 

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen zijn mening geven op de ontwerp omgevingsvergunning. Uw zienswijze kunt u schriftelijk sturen aan Gemeente Weststellingwerf, College van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB WOLVEGA. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken door te bellen met 140561.

De rechtbank behandelt een beroep tegen de omgevingsvergunning meestal alleen als de indiener van het beroep ook een zienswijze indiende tegen het ontwerpbesluit.