Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2019, 36716Ruimtelijke plannenOntwerp omgevingsvergunning planologisch afwijken ten behoeve van realisatie van een scoutingterrein, Watersportweg, Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wabo te nemen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3.

De ruimtelijke onderbouwing behorend bij een planologisch afwijken van het  bestemmingsplan heeft betrekking op de juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een scoutingterrein met de mogelijkheid tot vier nieuwe scoutinggebouwen met bijbehorende buitenruimte aan de Watersportweg-ong. te Vlaardingen

De bestemming scoutingterrein is in strijd met het vigerende bestemmingsplan “Broekpolder”(188), artikel 4, de bestemming Recreatieve doeleinden, intensief. Door afwijken van het bestemmingsplan wordt deze bestemming uitgebreid met de subaanduiding áslmede bestemd voor Scoutingcentrum’.

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt van 9 juli 2019 tot en met 19 augustus 2019  ter inzage.

De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid. NL.IMRO.0622.0188pbScout1996-0020. Ook zijn de stukken tijdens  openingstijden op het stadskantoor aan Westnieuwland 6 te Vlaardingen in te zien.

Tevens zijn de stukken te raadplegen via de gemeentelijke website, waar verwezen wordt naar de link https://www.officielebekendmakingen.nl/ of via ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze op het plan kenbaar maken. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor verzoeken wij u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de termijn van de terinzageligging, een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 010-2484700. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. hoofd afdeling RMO, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeldt u daarbij duidelijk dat het gaat om een zienswijze.

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

Vlaardingen, 8 juli 2019