Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2019, 36590VerkeersbesluitenGemeente Leiden, verkeersbesluit verkeersmaatregelen herinrichting Garenmarkt

Logo Leiden

Situatietekening en : 1727512 ( 01 t/m 06)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

Overwegende dat:

 • de Garenmarkt gelegen is in de binnenstad van Leiden;

 • de Levendaal, Korevaarstraat en Raamsteeg wegen zijn rondom de Garenmarkt, en gecategoriseerd zijn als erftoegangswegen binnen de bebouwde kom;

 • een bouwproject (bouw parkeergarage) is gestart en wordt gerealiseerd onder de Garenmarkt;

 • de Garenmarkt en de omliggende straten i.v.m. bovenstaand project worden heringericht;

 • het herinrichtingstraject is doorlopen aan de hand van een participatietraject met belanghebbenden en dit traject heeft geleid tot een definitief inrichtingsplan;

 • de afsluiting van de Raamsteeg, thv de Garenmarkt ongewijzigd blijft;

 • de in- en uitgang van de parkeergarage in de Korevaarstraat door middel van een hellingbaan die thv de Cathrijnestraat omhoog komt, ontsloten zal worden;

 • door bovenstaande in- en uitgang het ruimtelijk gezien niet mogelijk is om de rijbaan in de huidige situatie in stand te laten;

 • het wenselijk is om fietsers wel de mogelijkheid te bieden in de Korevaarstraat, langs de in- en uitgang, mede omdat de Korevaarstraat onderdeel uitmaakt van een hoofdfietsroute;

 • door middel van het instellen van een verplicht fietspad deze doorgang kan worden gerealiseerd/behouden;

 • bovenstaande fietsverbinding bestaat uit twee éénrichtings vrijliggende fietspaden aan weerszijde van de tunnelbak en rijbaan, gelegen tussen de kruising Korevaarstraat-Raamsteeg en de kruising Korevaarstraat-Geregracht;

 • het gelet op de herinrichting en vanwege de verkeersveiligheid gewenst is om een voorrangsregeling in te stellen op de kruising Korevaarstraat-Levendaal-Raamsteeg, waarbij bestuurders vanaf de Levendaal en Raamsteeg voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Korevaarstraat;

 • gelet op de richtlijnen het wenselijk is om een 30km/u zone te behouden op de Garenmarkt, Levendaal, Raamsteeg en Korevaarstraat, met uitzondering van het kruispunt Korevaarstraat-Levendaal-Raamsteeg;

 • de herinrichting voorziet in vier middeneilanden t.h.v. de kruising Korevaarstraat-Levendaal-Raamsteeg en tussen het kruispunt Korevaarstraat/Cathrijnestraat en Korevaarstraat/Geregracht;

 • het gewenst is om op bovenstaande middeneilanden, een verplichte passeer rijrichting in te stellen voor bestuurders;

 • het gelet op de verkeersveiligheid, de vindbaarheid, en vooral ook het evenredig verdelen van de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer langs het plein, het wenselijk is op de onderstaande weggedeelten een eenrichtingsregime in te stellen:

  • Garenmarkt, tussen de Levendaal en Raamsteeg;

  • Levendaal, tussen de Garenmarkt en de Korevaarstraat;

  • Raamsteeg, tussen de Garenmarkt en de Korevaarstraat;

 • het eenrichtingsregime in de Cathrijnestraat behouden blijft;

 • (brom)-fietsers van bovenstaand eenrichtingsregimes worden vrijgesteld;

 • het i.v.m. de verkeersveiligheid niet gewenst is dat verkeer laadt en lost op de rijbaan;

 • gelet op bovenstaande op de volgende locaties voorzieningen worden ingericht t.b.v. laden en lossen:

  • de Raamsteeg, nabij het pand met huisnummer 69-99;

  • de Korevaarstraat, in combinatie met onderborden waarop aangeduid is dat laden en lossen is toegestaan op de twee parkeerplaatsen ten oosten van het verkeersbord, nabij het pand met huisnummer 19;

  • de Cathrijnestraat, in combinatie met onderborden waarop aangeduid is dat laden en lossen is toegestaan op de drie parkeerplaatsen van 8:00 t/m 20:00, nabij het pand met huisnummer 1;

 • gelet op de oversteekbaarheid van de Levendaal en de Korevaarstraat het wenselijk is om voor voetgangers een duidelijk herkenbare oversteeklocatie (voetgangersoversteekplaats) te realiseren op onderstaande locaties;

  • Korevaarstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Levendaal;

  • Levendaal, ter hoogte van het kruispunt met de Korevaarstraat;

 • in de huidige situatie vanaf de Steenschuur een geslotenverklaring voor motorvoertuigen, uitgezonderd (lijn) bussen en laad- en losverkeer met tijdvenster, geldt;

 • het wenselijk is om bovenstaande geslotenverklaring uit te breiden en in te laten gaan vanaf het kruispunt Korevaarstraat-Kaardesteeg, richting het noorden;

 • de herinrichting tot gevolg heeft dat twee gehandicaptenparkeerplaatsen worden verplaatst naar de Garenmarkt, ten westen van Steenschuur huisnummer 18-18F;

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • de in dit verkeersbesluit omschreven verkeersmaatregelen vanaf 8 februari tot en met 22 maart 2019 ter inzage hebben gelegen met de mogelijkheid voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen;

 • er 3 zienswijzen zijn ingediend, welke zijn gebundeld in een Nota van beantwoording, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;

 • er naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is besloten om 2 extra laad- en losvakken aan te leggen in de Korevaarstraat en Steenschuur;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

nemen, gelet op voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 • 1.

  het instellen van verplichte fietspaden op de Korevaarstraat, tussen het kruispunt Korevaarstraat-Raamsteeg en het kruispunt Korevaarstraat-Geregracht, door het plaatsen van borden G11 en G12 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op Korevaarstraat nabij de Raamsteeg en nabij de Geregracht;

 • 2.

  het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt met de Korevaarstraat-Levendaal-Raamsteeg, waarbij bestuurders op de Levendaal en Raamsteeg voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Korevaarstraat, door het aan de westelijke zijde van dit kruispunt plaatsen van het bord B06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 3.

  het instellen van een 30 km/h-zone op de Garenmarkt, Levendaal, Raamsteeg en Korevaarstraat, met uitzondering van het kruispunt Korevaarstraat-Levendaal-Raamsteeg, door het plaatsen van zonaal uitgevoerd verkeersborden A01 en A02 van Bijlage 1 van het RVV 1990, op het kruispunt Korevaarstraat-Levendaal-Raamsteeg.

 • 4.

  het instellen van een gebod tot het voorbij gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, op het kruispunt Korevaarstraat-Levendaal-Raamsteeg, door het plaatsen van driemaal bord D02r van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 5.

  het instellen van een éénrichtingsregime in de Levendaal door het plaatsen van borden model C02 en C03 van Bijlage 1 van het RVV 1990 tussen het kruispunt met de Korevaarstraat en het kruispunt met de Garenmarkt, waarbij het enkel is toegestaan om van oost naar west te rijden;

 • 6.

  het instellen van een éénrichtingsregime in de Garenmarkt door het plaatsen van borden model C02 en C03 van Bijlage 1 van het RVV 1990, tussen het kruispunt met de Levendaal en het kruispunt met de Raamsteeg, waarbij het enkel is toegestaan om van noord naar zuid te rijden;

 • 7.

  het instellen van éénrichtingsregime in de Raamsteeg door het plaatsen van borden model C02 en C03 van Bijlage 1 van het RVV 1990, tussen het kruispunt met de Garenmarkt en het kruispunt met de Korevaarstraat, waarbij het enkel is toegestaan om van west naar oost te rijden;

 • 8.

  het behouden van het éénrichtingsregime in de Cathrijnestraat, door het plaatsen van borden model C02 en C03 van Bijlage 1 van het RVV 1990, tussen het kruispunt met de Korevaarstraat en het kruispunt met de Oranjeboomstraat, waarbij het enkel is toegestaan om van west naar oost te rijden;

 • 9.

  fietsers en bromfietsers van de onder punt 5, 6, 7 en 8 van dit besluit genoemde eenrichtingsregimes uit te zonderen door het plaatsen van onderborden model OB54 bij de genoemde borden C02 en C03 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 10.

  het instellen van een laad- en losplaats door het plaatsen van bord E07 van Bijlage 1 van het RVV 1990op de volgende locaties,:

  • a.

   op de Raamsteeg, nabij het pand met huisnummer 69-99;

  • b.

   op de Korevaarstraat, in combinatie met onderborden waarop aangeduid is dat laden en lossen is toegestaan op de twee parkeerplaatsen ten oosten van het verkeersbord, nabij het pand met huisnummer 19;

  • c.

   op de Cathrijnestraat, in combinatie met onderborden waarop aangeduid is dat laden en lossen is toegestaan op de drie parkeerplaatsen van 8:00 t/m 20:00, nabij het pand met huisnummer 1;

  • d.

   op de Korevaarstraat, nabij de Kaardesteeg;

  • e.

   op het Steenschuur, nabij het kruispunt met het Gangetje;

 • 11.

  het instellen van voetgangersoversteekplaatsen door het aanbrengen van voetgangersoversteekplaats-markering zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990, in combinatie met borden model L02 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op onderstaande locaties:

  • f.

   Korevaarstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Levendaal;

  • g.

   Levendaal, ter hoogte van het kruispunt met de Korevaarstraat;

 • 12.

  de huidige geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd (lijn)bussen en laad- en losverkeer van het kruispunt Korevaarstraat-Steenschuur richting het noorden te handhaven, en uit te breiden door middel van het instellen van een geslotenverklaring uitgezonderd (lijn)bussen en laad- losverkeer, waarbij laad- losverkeer op maandag tot en met vrijdag tussen 05.30 – 07.00 uur en tussen 09.00 - 11.00 uur vanuit het zuiden de Korevaarstraat in mag rijden, door het plaatsen van verkeersbord model C12 ter hoogte van het kruispunt Korevaarstraat-Kaardesteeg met een onderbord met de tekst ‘toegestaan’ met daaronder een laad- en los symbool en de tekst ‘ma t/m vr 05.30 – 07.00 h’ en ‘ma t/m vr 09.00-11.00 h’ en een onderbord met OB12 met daaronder de tekst ‘toegestaan’.

 • 13.

  het instellen van een gebod om rechtsaf te rijden voor bestuurders rijdend op de Garenmarkt in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers, op het kruispunt met de Raamsteeg, door het plaatsen van bord D04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers);

 • 14.

  het instellen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen met onderbord in de Garenmarkt ter hoogte van Steenschuur huisnummers 18-18F, door het plaatsen van borden model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 15.

  de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening met kenmerk Z/18/1320625 1727512-OT van 5 november 2018.

Leiden, 24 juni 2019

burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

L.Bezemer

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit

Beroep (d efinitief verkeersbesluit)

Het verkeersbesluit is vanaf vrijdag 28 juni 2019 te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Daarnaast kan in het stadhuis en bij het Stadsbouwhuis een papieren versie van het verkeersbesluit worden ingezien.

Voor dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) gevolgd. Tegen het genoemde besluit kan door belanghebbenden die al eerder een zienswijze kenbaar hebben gemaakt, binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant beroep worden ingesteld bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij een spoedeisend belang kan daarbij tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.