Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenStaatscourant 2019, 36509VergunningenBesluit Wet geluidhinder – Wijzigingsplan 1, Oranje Nassaulaan 2A Warmond ‘Kom Warmond 2009’, gemeente Teylingen

Logo Teylingen

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen een besluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Oranje Nassaulaan en de Haarlemmertrekvaart.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In Wijzigingsplan 1, Oranje Nassaulaan 2A Warmond ‘Kom Warmond 2009’ wordt de mogelijkheid geboden een woning op het perceel Oranje Nassaulaan 2A op te richten. De woonschepenligplaats wordt daarbij opgeheven.

Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het weg- en railverkeerslawaai bij de nieuwe woningen.

Ten behoeve van de nieuwe woningen en van de in deze herziening uit te werken woongebieden, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 52 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd vastgesteld.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 4 juli 2019 tot en met donderdag 15 augustus 2019 bij de receptie van de Gemeentewinkel in het Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim, maandag van 8.30 uur tot 13.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Beroep instellen

Tegen de beschikking kan tot en met donderdag 15 augustus 2019 een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud).

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij zo’n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

-de heer G. Distelbrink, tel. 071-4083232 (inhoudelijk)

-de heer F. Jansen, gemeente Teylingen, 14 0252 (ruimtelijke ordeningsaspecten)