Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergStaatscourant 2019, 36354Ruimtelijke plannenRubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning

Logo Hardenberg

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onderwerp: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Collendoorn

- het splitsen van een woning op het perceel Collendoornerdijk 7 en 7a

Het betreft een besluit omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt vanaf 4 juli 2019 ter inzage tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523. Het besluit is tevens raadpleegbaar op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl op adres of op plan identificatienummer(IDN): NL.IMRO.0160.OVUP00080-VG01.

Vanaf 5 juli 2019 kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 3 juli 2019