Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2019, 36340VerkeersbesluitenRegistratienummer Vkb-def-2019-27 Afsluiting Spoorwegovergang Raadhuisstraat Berkel Enschot

Logo Tilburg

Redacteur Chiel Cornelissen/Rob Bravenboer

Besluit inzake Afsluiting Spoorwegovergang Raadhuisstraat Berkel Enschot

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

Datum besluit 25 juni 2019

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  op grond van artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor maatregelen op of aan de weg die leiden tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • -

  maatregelen worden genomen op de spoorwegovergang Raadhuisstraat in Berkel Enschot;

 • -

  de betreffende locatie in beheer is bij de gemeente Tilburg;

 • -

  in de planvorming voor de wijken Hoge Hoek en Koningsoord de afsluiting van deze spoorwegovergang altijd het uitgangspunt is geweest met als reden dat de aansluiting van de Koningsoordlaan op de Raadhuisstraat dichter bij de spoorwegovergang ligt dan is toegestaan;

 • -

  het college van B&W op 19 december 2016 een besluit genomen heeft over de Hoofdinfrastructuur Berkel Enschot waarin de spoorwegovergang Raadhuisstraat, na realisatie van de volledige Koningsoordlaan, alleen open blijft voor niet-gemotoriseerd verkeer;

 • -

  de noodzakelijkheid van de afsluiting is onderzocht in 2017, in kader van bestemmingsplanprocedure Koningsoord, door bureau Movares in samenwerking met verschillende belanghebbenden (bewoners, bedrijven, dorpsraad en ProRail); bovendien is door bureau Royal Haskoning DHV in samenwerking met verschillende belanghebbenden een risicoinventarisatie (eis Prorail) verricht om de veiligheid en consequenties voor alle spoorwegovergangen in beeld te brengen;

 • -

  de gemeenteraad van Tilburg hierover op 11 september 2017, in kader van vaststellen bestemmingsplan Koningsoord, besloten heeft tot definitieve sluiting van de spoorwegovergang Raadhuisstraat voor gemotoriseerd verkeer, zodra het volledige traject van de Koningsoordlaan is aangelegd, tussen de Rauwbrakenweg en de Molenstraat;

 • -

  op 5 december 2018 Raad van State uitspraak heeft gedaan over zienswijzen op het bestemmingsplan; alle zienswijzen o.a. mbt op sluiting spoorwegovergang Raadhuisstraat ongegrond verklaard zijn;

 • -

  de bouw van het nieuwe winkelcentrum en aanleg van de Koningsoordlaan in volle gang is, waarbij de aanleg van de Koningsoordlaan van groot belang is om de leefbaarheid te vergroten en verkeersoverlast in het dorp te voorkomen en volgens planning eind 2019 gereed is;

 • -

  de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven gegarandeerd is via spoorwegovergang De Kraan (afstand 550 mtr) en spoorwegovergang Molenstraat (afstand 800 meter); de spoorwegovergang Raadhuisstraat blijft wel beschikbaar voor langzaam verkeer, zie bijgevoegd ontwerp;

 • -

  deze maatregel genomen wordt uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • -

  het noodzakelijk is adequate verkeersmaatregelen te treffen om de veiligheid op het spoor te garanderen;

 • -

  deze maatregel met omwonenden en belanghebbenden gecommuniceerd is;

 • -

  over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

Besluit:

He t afsluiten van de Spoorwegovergang Raadhuisstraat , bekrachtigd door:

-Het aanbrengen van haaientanden, ononderbroken aslijnen en het (her)plaatsen van de verkeersbord A01, A02, B04, B05, B06, D02, G11, G12A, H01 en H02 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekeningen zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekeningKoningsoord GOW Situatie GOW deel 5.

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Wilbert Wouters