Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2019, 36275VerkeersbesluitenRegistratienummer Vkb-def-2019-28 Wijziging/beperking Spoorwegovergang De Kraan Berkel Enschot

Logo Tilburg

Redacteur Chiel Cornelissen/Rob Bravenboer

Besluit inzake Wijziging Spoorwegovergang De Kraan Berkel Enschot

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

Datum besluit 25 juni 2019

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  op grond van artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor maatregelen op of aan de weg die leiden tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • -

  maatregelen worden genomen op de spoorwegovergang De Kraan in Berkel Enschot;

 • -

  de betreffende locatie in beheer is bij de gemeente Tilburg;

 • -

  in de planvorming voor de wijk Koningsoord de afsluiting van deze spoorwegovergang altijd het uitgangspunt is geweest met als reden dat de aansluiting van de Koningsoordlaan op De Kraan dichter bij de spoorwegovergang ligt dan is toegestaan;

 • -

  de gemeenteraad op 19 december 2016 een besluit genomen heeft over de Hoofdinfrastructuur Berkel Enschot waarin spoorwegovergang De Kraan open blijft voor alle verkeer, tenzij blijkt dat dit verkeerstechnisch en/of uit verkeersveiligheidsoogpunt echt niet te verantwoorden is; tevens zal monitoring plaatsvinden in samenspraak met de omgeving;

 • -

  in 2018 door bureau Royal Haskoning DHV een risicoinventarisatie (eis Prorail) is verricht om de veiligheid en consequenties voor alle spoorwegovergangen in beeld te brengen; tegelijkertijd uit onderzoek door Arcadis in samenspraak met verschillende belanghebbenden (bewoners, bedrijven, dorpsraad en ProRail) is gebleken dat spoorwegovergang De Kraan open gehouden kan worden; het oostelijk deel van De Kraan wordt niet aangesloten op de Koningsoordlaan en het westelijk deel wordt op voldoende afstand van het spoor aangesloten en is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, waarbij een lengtebeperking geldt voor groot vrachtverkeer, zie bijgevoegd ontwerp;

 • -

  de gemeente zich daarbij bewust is van het feit dat handhaving op bestemmingsverkeer in sommige gevallen lastig is; een dergelijke beperking geldt echter op meerdere wegen in dit gebied en het heeft een afschrikwekkend karakter om de hoeveelheid verkeer te beperken;

 • -

  ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dd 30 januari 2019 toestemming hebben gegeven over het openhouden van spoorwegovergang De Kraan;

 • -

  de bouw van het nieuwe winkelcentrum en aanleg van de Koningsoordlaan in volle gang is, waarbij de aanleg van de Koningsoordlaan van groot belang is om de leefbaarheid te vergroten en verkeersoverlast in het dorp te voorkomen en volgens planning eind 2019 gereed is;

 • -

  de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven voldoende is gegarandeerd; het oostelijk deel van De Kraan aangesloten wordt op het stratenpatroon van Koningsoord en via de nieuwe rotonde naar de Koningsoordlaan kan worden gereden;

 • -

  deze maatregel genomen wordt uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden

 • -

  deze maatregel met omwonenden en belanghebbenden gecommuniceerd is;

 • -

  het noodzakelijk is adequate verkeersmaatregelen te treffen om de veiligheid op het spoor te garanderen;

 • -

  over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

Besluit:

He t afsluiten van de Spoorwegovergang De Kraan , bekrachtigd door:

-Het aanbrengen van haaientanden, ononderbroken aslijnen en het (her)plaatsen van de verkeersbordenA01, B04, B05, B06, C12, H01 en H02 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekeninge Koningsoord GOW, Situatie GOW Deel 3 en Situatie GOW Deel 3A.

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Wilbert Wouters