Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2019, 36214Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Erm, Dalerstraat 26/Molenweg’

Logo Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden maakt, op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 18 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Erm, Dalerstraat 26/Molenweg’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe woning mogelijk aan de Molenweg (achter de Dalerstraat 26) in Erm ter compensatie van de afbraak van voormalige agrarische bebouwing (ter plekke en op een locatie in Sleen) in het kader van de gemeentelijke ruimte voor ruimteregeling.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan op afspraak op werkdagen vanaf 28 juni 2019 tot en met 8 augustus 2019 worden ingezien in het Klantcontactcentrum Hof van Coevorden, Kasteel 1 te Coevorden.

Het bestemmingsplan met bijlagen is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de beroepstermijn (tot en met 8 augustus 2019) door de volgende personen en/of instanties beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

• Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp van de omgevingsvergunning(en);

• Iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het plan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Coevorden, 27 juni 2019.