Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechtstedenStaatscourant 2019, 36184Besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (dertiende wijziging)

Logo Drechtsteden

 

 

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente …, de BURGEMEESTER van de gemeente …, en de gemeenteraad van de gemeente …, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende,

 

 • -

  dat op 8 maart 2006 de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) in werking is getreden;

 • -

  dat er aanleiding is om enkele inhoudelijke wijzigingen door te voeren in de tekst van de gemeenschappelijke regeling;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T E N:

 

de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, versie 13.0 als volgt te wijzigen:

 

 

Artikel I

 • A.

  Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   Het kopje en de eerste volzin van het tweede lid komen te luiden:

   "De Groeiagenda 2030

    

   Het bestuur van de Drechtsteden geeft invulling aan de als bijlage 2 bij deze regeling gevoegde Groeiagenda 2030 en maakt daartoe gebruik van de volgende bevoegdheden:";

    

  • b.

   In het tweede lid wordt na sub e een nieuw sub f toegevoegd, luidende: "Het functioneren als intermediair tussen andere overheden en de gemeenten voor het genereren en doorgeleiden van middelen voor de uitvoering van de Groeiagenda.";

    

  • c.

   Het derde lid, sub e onder het kopje "Sociaal" komt te luiden: " De Wet kinderopvang, voor zover betrekking hebbend op de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang (hoofdstuk 1).";

    

  • d.

   De eerste volzin onder het kopje "Sociale werkvoorziening (wsw)" komt te luiden:

   " Het in samenhang met de Participatiewet (doen) uitvoeren van de Wsw, aangepaste arbeid en daarmee verband houdende vraagstukken (artikel 1, tweede lid Wsw) op de volgende terreinen:";

    

  • e.

   De volzin onder punt 1 onder het kopje "Sociale werkvoorziening (Wsw)" komt te luiden:

    

   "het met de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk ontwikkelen van beleid en het stellen van kaders op het gebied van het (doen) verschaffen van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan mensen die op 1 januari 2015 een sw-indicatie en een dienstbetrekking bij de GR Drechtwerk hadden.";

    

  • f.

   Onder vernummering van de punten 2 tot en met 6 tot 3 tot en met 7 wordt na punt 1 onder het kopje "Sociale werkvoorziening (Wsw)", een nieuw punt 2 toegevoegd, luidende:

   • i.

    "Het in relatie tot het gestelde onder 1 overdragen van de daartoe verkregen Rijksmiddelen Wsw aan de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk."

     

  • g.

   Onder het kopje Sociale werkvoorziening (Wsw)" vervalt punt 5, onder vernummering van de punten 6 en 7 tot 5 en 6.

    

 • B.

  In artikel 7, eerste lid onder i wordt, onder vernummering van de onderdelen iii en iv tot iv en v, een nieuw onderdeel iii toegevoegd, luidende:

  • iii.

   het behandelen van en adviseren over (administratief) beroepszaken.";

    

 • C.

  In In artikel 7, eerste lid vervalt "Economie Het coördineren van en uitvoering geven aan de aansturing van ROM-D door:

  • i.

   invulling te geven aan het opdrachtgeverschap op regionaal niveau

  • ii.

   op basis van een daartoe verstrekte volmacht invulling te geven aan de beheersmatige aansturing in de aandeelhoudersvergadering."

    

 • D.

  In artikel 17, zevende lid wordt "zevende" gewijzigd in "zesde"

   

 • E.

  In artikel 20, vierde lid wordt "het langstzittende lid van de raden van de gemeenten" gewijzigd in "de plaatsvervangend voorzitter".

   

 • F.

  Bijlage 1 wordt vervangen door de bij dit besluit behorende Bijlage 1.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Artikel III

Dit besluit kan worden aangehaald als "Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (dertiende wijziging)".

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam d.d. 5 maart 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders

S. van Heeren J.G.A. Paans

secretaris burgemeester

 

J.G.A. Paans

burgemeester

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 maart 2019

de gemeenteraad

I.M. de Gruijter  J.G.A. Paans

griffier voorzitter

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam d.d. 12 februari 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders

R. 't Hoen D.A. Heijkoop

secretaris burgemeester

 

D.A. Heijkoop

burgemeester

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 april 2019

de gemeenteraad

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop

griffier voorzitter

 

J. Heijkoop

burgemeester

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 april 2019

de gemeenteraad

G.H. Logt J. Heijkoop

griffier voorzitter

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht d.d. 4 december 2018

Het college van Burgemeester en Wethouders

M.M. van der Kraan A.W. Kolff

secretaris burgemeester

 

A.W. Kolff

burgemeester

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2018

de gemeenteraad

A.E.T. Wepster   A.W. Kolff

griffier voorzitter

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht d.d. 22 januari 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders

R. van Netten A.J. Moerkerke

secretaris burgemeester

 

A.J. Moerkerke

burgemeester

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 maart 2019

de gemeenteraad

C.G.M. Bus A.J. Moerkerke

griffier voorzitter

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht d.d. 8 januari 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders

H.F. van Breugel A.P.J. van Hemmen

secretaris burgemeester

 

A.P.J. van Hemmen

burgemeester

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 februari 2019

de gemeenteraad

R.P.A. van Aalst A.P.J. van Hemmen

griffier voorzitter

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht d.d. 8 januari 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders

G. van Hofwegen D.J. Schrijer

secretaris burgemeester

 

D.J. Schrijer

burgemeester

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 januari 2019

de gemeenteraad

N. Kanters D.J. Schrijer

griffier voorzitter