Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeStaatscourant 2019, 35894VergunningenBekendmaking besluit m.e.r. beoordeling, Hoarnestreek 1, Tzummarum

Logo Waadhoeke

Bekendmaking besluit m.e.r. beoordeling, Hoarnestreek 1 in Tzummarum

 

Besluit m.e.r. beoordeling 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke maken overeenkomstig hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gericht op het veranderen van een pluimveehouderij aan de Hoarnestreek 1, 8851 RN te Tzummarum, er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

 

M.e.r. beoordelingsnotitie 

Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is de voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit toetsing van de door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie, volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft daarom op 20 juni 2019 besloten dat er daarom geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

 

Inzien 

Vanaf 27 juni 2018 ligt het besluit en de aanmeldingsnotitie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Voor openingstijden of het maken van een afspraak ga naar www.waadhoeke.nl.

 

Reageren 

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit kunnen te zijner tijd in de procedure, waarbij op een aanvraag om omgevingsvergunning wordt beslist, kenbaar worden gemaakt.