Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 35795Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 juni 2019, nr. 2019-0000321654, tot wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met de vaststelling van de salarissen voor arbeidsbeperkten met ingang van 1 juli 2019 als gevolg van de herziening van het wettelijk minimumloon

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 25ab van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Bijlage D. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 komt te luiden:

BIJLAGE D. VAN HET BEZOLDIGINGSBESLUIT BURGERLIJKE RIJKSAMBTENAREN 1984, BEVATTENDE DE SALARISSEN (MAANDBEDRAGEN IN EURO) VOOR DE ARBEIDSBEPERKTEN, BEDOELD IN ARTIKEL 25AA, DERDE LID, PER 1 JULI 2019

   

100%

102%

104%

106%

108%

110%

112%

114%

116%

118%

120%

Nr.

                       

0

€ 1.635,60

                     

1

€ 1.668,31

1

x

                 

2

€ 1.701,02

2

 

x

               

3

€ 1.733,74

3

   

x

             

4

€ 1.766,45

4

     

x

           

5

€ 1.799,16

5

       

x

         

6

€ 1.831,87

6

         

x

       

7

€ 1.864,58

7

           

x

     

8

€ 1.897,30

8

             

x

   

9

€ 1.930,01

9

               

x

 

10

€ 1.962,72

10

                 

x

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

1. Algemeen

Artikel 25ab van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1984 regelt dat indien het wettelijk minimumloon wordt herzien, dit eveneens leidt tot een overeenkomstige wijziging van bijlage D. Dit betreft de aanpassing van de salarisbedragen met een salarisnummer in bijlage D overeenkomstig de aanpassing van het wettelijk minimumloon op basis van artikel 14, eerste, tweede of vijfde lid, van de Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag. De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 is gepubliceerd in Staatscourant 2019, 20730. Bijlage D is overeenkomstig aangepast.

2. Gevolgen voor regeldruk

Deze regeling brengt geen gevolgen voor regeldruk met zich mee.

3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2019. Hiermee is voldaan aan de systematiek van de vaste verandermomenten bij invoering of wijziging van wet- en regelgeving. Wel is afgeweken van de daarbij gebruikelijk gehanteerde minimale invoeringstermijn van twee maanden. Qua uitvoering leidt de korte invoeringstermijn niet tot problemen, aangezien de personen die de regeling uitvoeren goed in staat zijn deze op korte termijn door te voeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren