Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertStaatscourant 2019, 35793Ruimtelijke plannenRectificatie: Ontwerp omgevingsvergunning ‘Leveroysedijk’, Weert

Logo Weert

Abusievelijke is in de bekendmaking d.d. 19 juni een foutieve einddatum opgenomen. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 20 juni 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 31 juli 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101 de ontwerp omgevingsvergunning ‘Leveroysedijk’ met bijbehorend ontwerp besluit en stukken kunnen worden ingezien. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Leveroysedijk’

Het plangebied ligt aan de Leveroysedijk te Weert (kadastraal bekend: gemeente Weert, sectie G, nummers 3021 en 3554). De omgevingsvergunning heeft betrekking op het realiseren van een zonnepark.

Raadplegen, indienen zienswijze.

De ontwerp omgevingsvergunning ‘Leveroysedijk’ met bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar via de websites www.weert.nl/omgevingsvergunningen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBLeveroysedijk-ON01.

Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019) kunnen ten aanzien van de ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert. 

Bij een zienswijze dient het onderdeel van de ontwerp omgevingsvergunning waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 236.

Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen over het verlenen van de vergunning. De zienswijzen betrekking hebbende op de ontwerp omgevingsvergunning zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

Nadat het college van burgemeester en wethouders zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.

Voorts wordt het besluit algemeen bekend gemaakt via publicatie en kan tegen de omgevingsvergunning, door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Rechtbank Limburg. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen tegen dit besluit, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen de desbetreffende ontwerp omgevingsvergunning is ingediend.

Weert, 26 juni 2019