Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2019, 35722Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Molenstraat 33, Twello

Logo Voorst

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 27 juni 2019 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage het bestemmingsplan Molenstraat 33, Twello (NL.IMRO.0285.171046-VS00) en de bijbehorende stukken. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Voorst vastgesteld op 17 juni 2019. Het plan is op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur in te zien bij de balie VROM in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook bestaat de mogelijkheid om op andere tijden de stukken in te zien. Hiervoor maakt u een afspraak met Kevin Stremmelaar. Zijn telefoonnummer is 0571-27 93 54. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar gesteld. Bekijk de stukken op www.voorst.nl onder Wonen | Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen en Wonen | Ruimtelijk plan raadplegen | Ruimtelijke plannen: ter inzage. Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de gemengde bestemming wijzigt naar een woonbestemming zodat het gehele pand in gebruik mag worden genomen voor woondoeleinden.

Het vastgestelde plan wijkt niet af van het eerder ter inzage gelegen ontwerpplan.

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij over het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen. Vanaf de dag na de dag waarop de terinzagelegging begint, kan beroep worden ingesteld voor een periode van zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De indiener van een beroepschrift kan als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Twello, 26 juni 2019

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris