Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 35671VerkeersbesluitenLelystad, verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats met tijdsaanduiding ‘maandag t/m vrijdag van 8.00-16.00 uur’ bij OBS De Boeier, gelegen aan het Karveel 49-19

Logo Lelystad

 

Registratienummer: 191024555

 

Het college van burgemeester en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit

en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2019 is gemandateerd aan de verkeerskundig medewerker.

 

Gelet op:

 

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

 

Overwegende dat:

 

 • op 5 april 2019 het besluit (registratienummer: 191009806) is vastgesteld voor één extra gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik bij OBS De Boeier, gelegen aan het Karveel 49-19;

 • deze extra gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik er op verzoek van een ouder is gekomen omdat de huidige gehandicaptenparkeerplaats dagelijks bezet is;

 • deze ouder twee kinderen op OBS De Boeier heeft en daarnaast nog een minderjarig kindje met een beperking heeft;

 • met het realiseren van de extra gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik er nog steeds niet dichtbij de ingang van de school kan worden geparkeerd omdat ook de nieuwe aangelegde gehandicaptenparkeerplaats dagelijks bezet is;

 • het minderjarige kind vanwege medische indicatie continue begeleiding nodig heeft en niet alleen kan worden gelaten het daarom noodzakelijk is dat er dichtbij de ingang van de school kan worden geparkeerd;

 • met het in- en uitstappen de autodeur helemaal moet worden geopend en een extra brede parkeerplaats noodzakelijk is;

 • een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wenselijk is zodat de ouder te allen tijde het minderjarig kind bij de school in- en uit de auto kan halen;

 • de gehandicaptenparkeerplaats alleen tijdens schooldagen wordt gebruikt er een tijdsbeperking zal worden ingesteld, maandag t/m vrijdag van 8.00-16.00 uur;

 • het verzoek is getoetst aan de Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen Lelystad;

 • aan de in deze beleidsregel opgenomen criteria wordt voldaan;

 • dat de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Lelystad;

 • dat op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland. Er is een schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel.

 

Besluit

 

 • 1.

  door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met een onderbord met kenteken en een onderbord met tijdsaanduiding ‘maandag t/m vrijdag van 8.00-16.00 uur’ een parkeervak, gelegen in de directe omgeving van het adres OBS De Boeier, gevestigd aan het Karveel 49-19, als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor bewoner aan te duiden;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit geldt tot het moment waarop van de gereserveerde parkeerplaats geen of oneigenlijk gebruik gemaakt wordt;

 • 3.

  dit besluit te publiceren in de digitale Staatscourant en in de Flevopost, onder vermelding van de mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar te maken.

 

Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, registratienummer 191024556.

 

 

 

Lelystad, 21 juni 2019

 

het college van de gemeente Lelystad,

 

namens deze,

verkeerskundige van het team verkeer,

 

A.J.M. Magielsen

 

 

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

 

Het besluit ligt er inzage vanaf 26 juni 2019 gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

 

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een medewerker van het team verkeer als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door.

 

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • uw handtekening(en);

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

 

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • uw telefoonnummer;

 • Uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

 

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

 

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.