Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen

De toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 juni 2016 het tracébesluit A16 Rotterdam vastgesteld. Dit tracébesluit voorziet in de nieuwe 11 km lange rijksweg die de A16 ter hoogte van het Terbregseplein verbindt met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Het tracébesluit A16 Rotterdam is op 1 augustus 2017 onherroepelijk geworden.

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen, ontheffingen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het tracébesluit A16 Rotterdam is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van De Groene Boog Construction v.o.f. om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het ontwerpbesluit met kenmerk 4192373/OMV.19.05.00427 heeft betrekking op het realiseren van een viaduct (fly-over) ter plaatse van het Terbregseplein te Rotterdam. Het betreft kunstwerk 52A dar onderdeel is van het project A16.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 7 augustus 2019 tijdens kantooruren digitaal ter inzage bij het Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, Wilhelminaplein 179, 3072 AP Rotterdam. Voor het inzien van de stukken dient u een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 010 – 489 63 60.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 7 augustus 2019 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, ter attentie van het Cluster Stadsontwikkeling, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u bellen via telefoonnummer 010 – 489 63 60.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op dit ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u inwinnen bij het Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam (010 – 489 52 41).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het wnd. hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, W. Warmerdam

Naar boven