Ontwerp uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied G2’

Logo Blaricum

Burgemeester en Wethouders van Blaricum maken bekend dat het ontwerp uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied G2’ (NL.IMRO.0376.UWBPmeentG2-On01) wordt voorbereid.

Inhoud ontwerp uitwerkingsplan

De ontwikkeling van het deelgebied G2 tot woongebied is vastgelegd in het geldende bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G. In dit bestemmingsplan is het plangebied G2 bestemd als ´Woongebied - Uit te werken’. Het uitwerkingsplan voor G2 is onder andere gebaseerd op het specifiek voor deelplan G opgestelde 'Kwaliteitshandboek deelplan G’. Voor een compleet beeld wordt verwezen naar de toelichting bij het uitwerkingsplan.

Ter inzage legging

Het ontwerp uitwerkingsplan ligt gedurende zes weken vanaf 25 juni 2019 tot en met 5 augustus 2019 ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied G2’.

Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u binnen voornoemde termijn een afspraak te maken met de heer R. Lugard van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035. Dit kan tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging.

Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Blaricum, 25 juni 2019

Naar boven