Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2019, 35637Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan ‘Natuurontwikkeling Koningsdiep (Oude Bosch en Hemrikkerscharren Oost)’

Logo Opsterland

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van donderdag 27 juni 2019, gedurende zes weken het vastgestelde wijzigingsplan “Natuurontwikkeling Koningsdiep (Oude Bosch en Hemrikkerscharren Oost)” met plannummer NL.IMRO.0086.00BPWKoningsdiep-0301 ter inzage ligt.

 

Wat is de strekking van het wijzigingsplan

In het kader van de Gebiedsontwikkeling Koningsdiep worden op diverse locaties in het beekdal en

op de flanken van het Koningsdiep of Alddjip natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Deze projecten zijn onderdeel van de Europese verplichting om het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, te realiseren. In dat kader worden ook voormalige agrarische percelen qua gebruik omgevormd tot nieuwe natuur. Met de voorgenomen uitvoering van diverse maatregelen ten zuidoosten van Beetsterzwaag (Hemrikkerscharren-Oost) en tussen Wijnjewoude en Bakkeveen (Oude Bosch) zal er ook voor deze betrokken percelen sprake zijn van een functieverandering van agrarische gronden naar natuur. Het wijzigingsplan voorziet in de juridische functieverandering van de betrokken percelen.

 

Waar kunt u het plan inzien

U kunt het digitale wijzigingsplan met bijbehorende stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken met plannummer NL.IMRO.0086.00BPWKoningsdiep-0301). Daarnaast is een papieren versie van het wijzigingsplan met bijbehorende stukken in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. De publicatie is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze heeft ingediend, dan wel redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerp wijzigingsplan, een zienswijze in te dienen.

 

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

 

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://digitaalloket.raadvanstate.nl.

 

 

Beetsterzwaag, 26 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Opsterland