Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldStaatscourant 2019, 35516VerkeersbesluitenDrentse Fiets4Daagse

Logo Noordenveld

419780

Overwegingen

Van 16 tot en met 19 juli 2019 vindt in Norg de Drentse Fietsvierdaagse plaats. Verwacht wordt dat hier circa 1.200 mensen aan deelnemen. De start vindt plaats vanaf de Brinkhof, de finish (stempelpost) is op de Donderseweg. Voor de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1 onder a Wegenverkeerswet 1994) is het noodzakelijk een gedeelte van de  Donderseweg en een gedeelte van het Oosteind tijdelijk af te sluiten voor het verkeer. Hiervoor moeten verkeersborden C01 (verboden in te rijden) worden geplaatst.

Vereiste verkeersbesluit

Voor de plaatsing van de borden C01 van bijlage 1 van het RVV 1990 moet, op grond van artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 in samenhang met artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, een verkeersbesluit worden genomen.

Overleg politie

Omtrent verkeersmaatregelen bij kleine en middelgrote evenementen heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie, district Drenthe. Deze is hiermee akkoord.

Besluit

Op grond van bovenstaande hebben burgemeester en wethouders besloten:

 de volgende wegen af te sluiten door het plaatsen van borden C01 van bijlage 1 van het RVV 1990:

Donderseweg (gedeelte tussen Drostenlaan en Roeghoornweg)Oosteind (gedeelte tussen Roeghoornweg en Peesterstraat)De verkeersmaatregel geldt van 16 tot en met 19 juli, van 08:00 uur tot 17:00 uur of zoveel langer of korter als nodig is.  

BezwaarIndien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag van publicatie, bezwaar maken. Uw brief met bezwaren kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.Is het besluit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten, dan kunt u, als u een bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen.  

 

Roden, 20 juni 2019