Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 35505Ruimtelijke plannenLampersveldpad 9 (voorlopig) in Wanroij (ontwerpbesluit omgevingsvergunning)

Logo Sint Anthonis

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfspand op het perceel Lampersveldpad 9 (voorlopig) in Wanroij.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.1, lid 1, sub c. juncto artikel 2.12, lid 1, sub a. onder 3° van de Wabo vergunning te verlenen voor de activiteit het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en op grond van artikel 2.1, lid 1 sub a. van de Wabo voor de activiteit bouwen. De aanvraag voorziet in het realiseren van een bedrijfspand op het perceel Lampersveldpad 9 in Wanroij.

Het realiseren van een bedrijfspand past niet binnen de planvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan. Het project kan gerealiseerd worden middels toepassing van de genoemde afwijkingsbevoegdheid.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang 25 juni 2019 tot en met 5 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis, bij het team VTH. De stukken zijn ook te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1702.2OMVlampersveld9-ON01.

Tegen deze ontwerpbeschikking kan eenieder gedurende de genoemde termijn van 25 juni 2019 tot en met 5 augustus 2019 zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, t.a.v. team VTH, Postbus 40, 5845 ZG te Sint Anthonis. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij het team VTH, Brink 3, 5845 BH te Sint Anthonis.

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.