Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamStaatscourant 2019, 35500VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Schiedam

Schiedam, 13 juni 2019

Burgemeester en Wethouders van Schiedam,

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  dat vorengenaamde wegen binnen de bebouwde kom van Schiedam liggen en in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Schiedam zijn;

 • -

  artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW),dat het plaatsen van bord model E4 met onderbod van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens (hierna RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  dat op basis van artikel 2 lid 2 onder a van de WVW 1990 deze maatregel in verband met milieubelangen kan worden genomen;

 • -

  het besluit van burgemeester en wethouders van 8 november 2011 waarin deze het nemen van besluiten zoals bedoeld in art. 12 van het BABW mandateren aan de teammanager Beheer Openbare Ruimte;

 • -

  artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond;

Overwegende dat:

 • -

  motorvoertuigen met alleen elektrische tractie in opkomst zijn;

 • -

  deze voertuigen minder emissie uitstoten dan motorvoertuigen die een andere krachtbron en brandstof gebruiken, en derhalve een positieve invloed hebben op de leef- en omgevingskwaliteit;

 • -

  de gemeente Schiedam een positief signaal wil geven, om het gebruik van motorvoertuigen die het milieu minder belasten, te stimuleren;

 • -

  deze motorvoertuigen een beperkte actieradius hebben en derhalve een oplaadvoorziening nodig hebben;

 • -

  in de omgeving van de Jacques Urlusplein nog geen oplaadvoorziening aanwezig is;

 • -

  de parkeerplaats met oplaadvoorziening exclusief voor motorvoertuigen is, die alleen de brandstofletter “ E “ in het kentekenregister hebben staan;

 • -

  de parkeerdruk in de omgeving niet van dien aard is dat er een parkeerprobleem ontstaat als er twee parkeerplaatsen gereserveerd worden voor een elektrisch voertuig. In de omgeving blijft genoeg parkeercapaciteit aanwezig voor niet-elektrische voertuigen.

Nemen, gelet op het voorgaande, het volgende Besluit:

I in het algemeen belang van het milieu, als bedoeld in artikel 2 lid 2 onder a van de WVW 1990:

tot het aanleggen van twee parkeerplaatsen met oplaadvoorziening exclusief voor elektrische motorvoertuigen

 • aan de overzijde van de Jacques Urlusplein 108

 • middels plaatsing van het verkeersbord E4 zoals omschreven in bijlage 1 bij het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met als onderbord “ oplaadpunt elektrisch voertuig ” ;

•voorzien van een wit kruis en een oplaadunit.

Bezwaar :

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam , sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Burgemeester en Wethouders van Schiedam,

Namens dezen,

Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid,

mr. P. J. Dullaart.