Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeststellingwerfStaatscourant 2019, 35477Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Scherpenzeel - De Landerij (Grindweg 155 Scherpenzeel)

Logo Weststellingwerf

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad op 11 juni 2019 het bestemmingsplan Scherpenzeel - De Landerij heeft vastgesteld. Het plan creëert extra bouwmogelijkheden op het kampeerterrein op adres Grindweg 155 in Scherpenzeel. Het plan voorziet in een bedrijfswoning, 13 woodlodges, een groepsruimte en een receptie met rustpunt. Hiervoor verdwijnen 15 van de 30 standplaatsen voor kamperen met tent of toercaravan. De ontwikkeling vindt plaats binnen het bestaande terrein.

Gelijk met de vaststelling van het bestemmingsplan, is gelet op deze planontwikkeling ook een wijziging van de welstandsnota vastgesteld.

Procedure

Het bestemmingsplan ligt met de wijziging van de welstandsnota van woensdag 26 juni 2019 tot en met dinsdag 6 augustus 2019 ter inzage op het gemeentehuis, Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. U kunt het plan ook inzien op www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan identificatie nummer is: NL.IMRO.0098.BPDeLanderij-VA01

Beroep

Tijdens de terinzagelegging kunt u beroep indienen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een voorwaarde is dat u belanghebbende bent en dat u tijdig een zienswijze indiende op het ontwerpbestemmingsplan. Wanneer u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was tot de zienswijze, mag u ook in beroep gaan. Beroep staat alleen open voor het bestemmingsplan en niet tegen het besluit tot wijzigen van de welstandsnota.

U kunt uw beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Als u beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. U kunt bij afzonderlijke brief aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.