Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2019, 35449Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerreinen Veegplan

Logo Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 16 mei 2019 het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Veegplan (hierna te noemen Veegplan) gewijzigd heeft vastgesteld.

Voor welk gebied?

In dit bestemmingsplan worden percelen betrokken die bij de vaststelling van het bestemmingsplan bedrijventerreinen Actualisatie 2013 (hierna te noemen Actualisatie) niet waren meegenomen en percelen waarop een ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt die nader onderzocht zijn. Daarnaast worden in het Veegplan actuele ontwikkelingen opgenomen en worden onvolkomenheden van de Actualisatie hersteld. Al deze percelen worden nu bij elkaar ‘gebundeld’ en in dit veegplan meegenomen.

Wat is het plan?

Een actuele bestemming opnemen voor de verschillende percelen op de bedrijventerreinen die dat nog niet hadden.

Wat is er gewijzigd?

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijziging(en) zijn opgenomen in de Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Bedrijventerreinen Veegplan.

De wijzigingen hebben betrekking op:

 

 • 1.

  Veilingweg 8 Huissen; in de toelichting is een verduidelijking van de sbi-code die van toepassing is opgenomen. Daarnaast is bij amendement voor het gehele perceel milieucategorie 4.2 opgenomen;

 • 2.

  Henri Dunantstraat 23 Gendt; voor dit perceel is bij amendement de Reactienota Zienswijzen aangepast (onder zienswijze 6). Er zal ter vestiging van een persoonsgebonden overgangsrecht op dit perceel een ambtshalve wijziging van het 1e Herstelplan bedrijventerreinen worden opgenomen met dien verstande dat de omliggende bedrijven vooraf worden geconsulteerd;

 • 3.

  Willem Alexanderstraat 21 Gendt; voor dit perceel is bij amendement de Reactienota Zienswijzen aangepast (onder zienswijze 11). Er zal ter vestiging van een persoonsgebonden overgangsrecht op dit perceel een ambtshalve wijziging van het 1e Herstelplan bedrijventerreinen worden opgenomen met dien verstande dat de omliggende bedrijven vooraf worden geconsulteerd;

 • 4.

  Nijverheidstraat 40 Bemmel; op de verbeelding is aan de voorzijde van dit perceel de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’ opgenomen. Daarnaast is deze ontwikkeling in de toelichting opgenomen;

 • 5.

  Galgendaal 30 Gendt; op de verbeelding is de positie van het bouwvlak gewijzigd;

 • 6.

  Henri Dunantstraat 1 Gendt; op de verbeelding is de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – uitsterfregeling’ opgenomen;

 • 7.

  Nijverheidsweg 15 Gendt; op de verbeelding is binnen het bouwvlak aan de voorzijde van het pand de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ opgenomen. Aan de regels is een verwijzing naar deze aanduiding toegevoegd;

 • 8.

  Nijverheidsstraat 1a Huissen; in de regels is de definitie van het begrip ‘bedrijfs- of dienstwoning’ aangepast;

 • 9.

  In de regels is de definitie van ‘bedrijfs- of dienstwoning’ aangepast;

 • 10.

  In de bestemming ‘Wonen’ is de bouwregel voor de goothoogte voor met het hoofdgebouw verbonden bijgebouwen aangepast;

 • 11

  Nijverheidsstraat 3 Huissen; op de verbeelding is voor dit perceel de aanduiding ‘detailhandel grootschalig’ opgenomen. Ook in de toelichting is de verwijzing opgenomen;

 • 12

  Kamervoort 181 Huissen; op de verbeelding is voor dit perceel een aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – uitsterfregeling’ opgenomen. Ook de toelichting is hier op aangepast;

 • 13

  Kamervoort 185 Huissen; op de verbeelding is voor dit perceel een aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – uitsterfregeling’ opgenomen. Ook de toelichting is hier op aangepast;

 • 14

  Handelstraat 13 Huissen; op de verbeelding is voor dit perceel een aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – uitsterfregeling’ opgenomen. Ook de toelichting is hier op aangepast;

 • 15

  Nijverheidsstraat 7 Huissen; op de verbeelding is voor het perceel een aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – uitsterfregeling’ opgenomen. Ook de toelichting is hier op aangepast;

 • 16

  Nijverheidsstraat 11 Huissen; op de verbeelding is voor het perceel een aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – uitsterfregeling’ opgenomen. Ook de toelichting is hier op aangepast;

 • 17

  Nijverheidsstraat 33 Huissen; op de verbeelding is voor het perceel een aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – uitsterfregeling’ opgenomen. Ook de toelichting is hier op aangepast.

 

Wat ligt ter inzage?

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken wordt voor een ieder met ingang van donderdag 27 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting.

 

De gemeenteraad heeft geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Waar is dit terug te vinden?

Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer is NL.IMRO.1705.130-VG01 of via http://www.offcielebekendmakingen.nl

Analoog bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentehuis van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met het Klantcontactcentrum op telefoonnummer (026) 32 60 111.

 

Hoe gaat de procedure verder?

Belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500EA ’s-Gravenhage. Ook een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht kan beroep instellen.

Verder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen de aangebrachte wijzigingen.

 

Plan in werking?

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de raad van State https://digitaalloket.raadvanstate.nl

 

Wanneer ligt dit ter inzage?

Alle stukken liggen ter inzage van donderdag 27 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019.

 

Heeft u vragen?

Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar (026) 32 60 111.

Bemmel, 26 juni 2019