Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondStaatscourant 2019, 35349VerkeersbesluitenONTWERP - VERKEERSBESLUIT

Logo Roermond

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND

No. 8079-2017-k

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het wijzigen van de verkeerssituatie als gevolg van het nieuwe ontwerp voor de Kapellerlaan (en Lief Vrouweveld).

IN OVERWEGING NEMENDE,

dat zij op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, bevoegd zijn tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • -

  dat de Kapellerlaan en het Lief Vrouweveld gelegen zijn in de gemeente Roermond;

 • -

  dat de Kapellerlaan gecategoriseerd na de herinrichting conform het GVVP gecategoriseerd wordt als ‘’Erftoegangsweg’’ met een geprioriteerde fietsas;

 • -

  dat de Kapellerlaan en Lief Vrouweveld gelegen zijn binnen de bebouwde kom;

 • -

  dat met het nieuwe voorliggende ontwerp voor de Kapellerlaan aangesloten wordt op de wegcategorisering volgens het GVVP waarbij de snelheid op de Kapellerlaan 30 km/u wordt

 • -

  dat de maximumsnelheid van 30 km/u wordt aangegeven binnen een zone waarbij de bestaande zijstraten die nu al 30 km/u zijn aansluiten;

 • -

  dat het in het kader van een eenduidig beeld voor de weggebruiker gewenst is om de voorrangssituaties op de alle kruisingen op de Kapellerlaan met elkaar in overeenstemming te brengen conform een erftoegangsweg 30 km/u en bijbehorend gelijkwaardig kruispunt met rechts voorrang;

 • -

  dat het om die reden gewenst is om de met bebording geregelde voorrangssituaties op de kruisingen Maria Teeuwenstraat, Prins Bernhardstraat, Lief Vrouweveld, Pappelhof en Parklaan op te heffen zodat het gelijkwaardige kruisingen worden;

 • -

  dat conform de wens vanuit het GVVP de Kapellerlaan als fietsas wordt vormgegeven waarbij de bestaande fietspaden behouden blijven en de in de voorrang blijven liggen;

 • -

  dat voorrangssituaties bij de fietspaden en de zijwegen dusdanig zijn vormgegeven dat een auto de fietser voorrang kan geven zonder de Kapellerlaan te blokkeren en de voorrangssituatie middels de juiste bebording volgens de bebording uit bijlage 1 van RVV 1990 is vormgegeven;

 • -

  dat de twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op de Kapellerlaan ter hoogte van de huisnummers 84 en 86 komen te vervallen en verplaatst worden naar de strook met haakse parkeervakken in het Lief Vrouweveld;

 • -

  dat op het Lief Vrouweveld in de strook met haakse parkeervakken, de twee parkeervakken gelegen het dichts bij de Kapellerlaan worden aangewezen als “ parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen”;

 • -

  dat het bestaande zebrapad (Voetgangers oversteekplaats) op de Kapellerlaan ten noordwesten van de T-splitsing met het Lief Vrouweveld niet meer noodzakelijk is, omdat de basisschool aan het Lief Vrouweveld inmiddels gesloopt is;

 • -

  dat het bestaande zebrapad (Voetgangers oversteekplaats) op de Kapellerlaan ten noordwesten van de T-splitsing met het Lief Vrouweveld bijna niet meer gebruikt wordt, omdat de basisschool aan het Lief Vrouweveld gesloopt is.

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

dat de maatregel strekt tot bescherming van de belangen als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, meer in het bijzonder:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit administratie bepalingen inzake het wegverkeer.

ZIJN VOORNEMENS OM:

 • -

  Door plaatsing van de verkeerstekens op borden volgens model “A0130zb” en “ A0130ze” van bijlage 1 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens t.b.v. de nieuwe geldende maximumsnelheid op de Kapellerlaan kenbaar te maken;

 • -

  Het opheffen van de geregelde voorrangsregelingen ten behoeve van het gemotoriseerd verkeer op de volgende kruisingen:

  • Kapellerlaan – Maria Teeuwenstraat;

  • Kapellerlaan – Prins Bernhardstraat;

  • Kapellerlaan – Lief Vrouweveld;

  • Kapellerlaan – Pappelhof;

  • Kapellerlaan – Parklaan;

 • -

  Dit kenbaar te maken middels het verwijderen van de borden conform model B04, B05 en B06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 RVV 1990;

 • -

  De bestaande vrijliggende fietspaden behouden blijven en de fietsers hierop ook voorrang hebben ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer. Dit door plaatsing van de verkeerstekens op borden volgens model “ B6” en onderbord “ OB02” van bijlage 1 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens middels haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 RVV 1990;

 • -

  Door verplaatsing van de verkeerstekens op borden volgens model “E8”, onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” en “OB504 ” van bijlage 1 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens van de Kapellerlaan t.h.v. huisnummer 84 en 86 naar twee haakse parkeervakken op het Lief Vrouweveld, deze verplaatsing kenbaar te maken,

 • -

  Het opheffen van de Voetgangers oversteekplaats (Zebrapad) op de Kapellerlaan ter hoogte van de T-splitsing met het Lief Vrouweveld. Dit kenbaar te maken door het niet terug laten komen van de zebrapad markering en verwijderen van de verkeerstekens op borden volgens model “L2” van bijlage 1 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

 • -

  Dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen middels publicatie in de Staatscourant.

 • -

  De maatregelen zichtbaar zijn op het in de bijlage bijgevoegde nieuwe ontwerp inclusief bebording voor de Kapellerlaan.

Bijlagen:

-Situatietekening met daarop het nieuwe ontwerp van de Kapellerlaan inclusief in kleur de nieuwe bebording en in grijs de bestaande bebording die gehandhaafd blijft.

Roermond, 18-06-2019

Burgemeester en wethouders van Roermond,

Namens dezen,

De wethouder van klimaat, wijken en infrastructuur,

Rens Evers

Afschrift van dit besluit is gezonden aan:

 • a.

  de Regiopolitie Limburg-Noord, district Roermond;

 • b.

  de afdeling stadstoezicht;

 • c.

  de afdeling beheer openbare ruimte, wijkopzichter;

 • d.

  de afdeling beheer openbare ruimte.

Nota van aanvulling.

 • 1.

  Ten aanzien van dit voornoemd ontwerpbesluit kunnen door ingezetenen en belanghebbenden, overeenkomstig het bepaalde in de Inspraakverordening en afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na de bekendmaking, zienswijze kenbaar worden gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roermond, postbus 900, 6040 AX Roermond.

 • 2.

  De zienswijze kan schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Indien u de zienswijze mondeling kenbaar wilt maken kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de heer R. Janssen met telefoonnummer 0475 359 814. Wanneer u uw zienswijze schriftelijk indient moet de brief ten minste te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en uw motivatie van het bezwaar.