Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondStaatscourant 2019, 35348VerkeersbesluitenONTWERP - VERKEERSBESLUIT

Logo Roermond

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND

No. 8079-2017-h

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het wijzigen van de verkeerssituatie als gevolg van de Flankerende maatregelen op de Heinsbergerweg tussen de Kapellerlaan en de St. Wirosingel.

IN OVERWEGING NEMENDE,

dat zij op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, bevoegd zijn tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • -

  dat de Heinsbergerweg gelegen is in de gemeente Roermond;

 • -

  dat de Heinsbergerweg conform het nieuwe GVVP gecategoriseerd wordt als ‘’Erftoegangsweg”;

 • -

  dat de Heinsbergerweg gelegen is binnen de bebouwde kom;

 • -

  dat met de flankerende maatregelen op de Heinsbergerweg aangesloten wordt op de wegcategorisering volgens het GVVP waarbij de snelheid op de Heinsbergerweg 30 km/u wordt;

 • -

  dat de maximumsnelheid van 30 km/u wordt aangegeven binnen een zone waarbij de bestaande zijstraten die nu al 30 km/u zijn aansluiten;

 • -

  dat het in het kader van een eenduidig beeld voor de weggebruiker gewenst is om de voorrangssituaties op de alle kruisingen op de Heinsbergerweg met elkaar in overeenstemming te brengen conform een erftoegangsweg 30 km/u en bijbehorend gelijkwaardig kruispunt met rechts voorrang;

 • -

  dat het om die reden gewenst is om de met bebording geregelde voorrangssituaties op de kruisingen Petrus Polliusstraat - Scheidingsweg, Herderstraat, Kempweg en de Sumatrastraat op te heffen zodat het gelijkwaardige kruisingen worden;

 • -

  dat op Heinsbergerweg tussen huisnummer 25 (schoolzone) en het kruispunt met Scheidingsweg – Petrus Polliusstraat fietsstroken met onderbroken markering worden aangebracht;

 • -

  dat middels deze fietsstroken de fietsers een duidelijk plaats op de weg hebben en automobilisten hier op het smalste deel van de Heinsbergerweg geattendeerd worden op de fietsers en bij hun de snelheid geremd;

 • -

  dat middels deze fietsstroken op de Heinsbergerweg tussen huisnummer 25 (schoolzone) en het kruispunt met Scheidingsweg – Petrus Polliusstraat tevens aan beide zijden van de straat een parkeerverbod geldt (m.u.v. de al aanwezige parkeervakken);

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

dat de maatregel strekt tot bescherming van de belangen als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, meer in het bijzonder:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit administratie bepalingen inzake het wegverkeer.

ZIJN VOORNEMENS OM:

 • -

  Door plaatsing van de verkeerstekens op borden volgens model “A0130zb” en “ A0130ze” van bijlage 1 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens t.b.v. de nieuwe geldende maximumsnelheid op de Heinsbergerweg kenbaar te maken;

 • -

  Het opheffen van de geregelde voorrangsregelingen ten behoeve van het gemotoriseerd verkeer op de volgende kruisingen:

  • Heinsbergerweg – Petrus Polliusstraat - Scheidingsweg;

  • Heinsbergerweg - Herderstraat;

  • Heinsbergerweg - Kempweg;

  • Heinsbergerweg - Sumatrastraat;

 • -

  Dit kenbaar te maken middels het verwijderen van de borden conform model B01, B04, B05 en B06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 RVV 1990;

 • -

  Het aanbrengen van de markering middels fietsstroken met onderbroken markering en bijbehorende fietssymbolen op de Heinsbergerweg tussen huisnummer 25 en het kruispunt met de Petrus Polliusstraat – Scheidingsweg;

 • -

  Dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen middels publicatie in de Staatscourant.

 • -

  De maatregelen zichtbaar zijn zichtbaar op de in de bijlage bijgevoegde Situatietekening met daarop de flankerende maatregelen voor de Heinsbergerweg inclusief bijbehorende bebording.

Bijlagen:

-Situatietekening met daarop de flankerende maatregelen voor de Heinsbergerweg inclusief bijbehorende bebording inclusief in kleur de nieuwe bebording en in grijs de bestaande bebording die gehandhaafd blijft.

Roermond, 18-06-2019

Burgemeester en wethouders van Roermond,

Namens dezen,

De wethouder van klimaat, wijken en infrastructuur,

Rens Evers

Afschrift van dit besluit is gezonden aan:

 • a.

  de Regiopolitie Limburg-Noord, district Roermond;

 • b.

  de afdeling stadstoezicht;

 • c.

  de afdeling beheer openbare ruimte, wijkopzichter;

 • d.

  de afdeling beheer openbare ruimte.

Nota van aanvulling.

 • 1.

  Ten aanzien van dit voornoemd ontwerpbesluit kunnen door ingezetenen en belanghebbenden, overeenkomstig het bepaalde in de Inspraakverordening en afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na de bekendmaking, zienswijze kenbaar worden gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roermond, postbus 900, 6040 AX Roermond.

 • 2.

  De zienswijze kan schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. Indien u de zienswijze mondeling kenbaar wilt maken kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de heer R. Janssen met telefoonnummer 0475 359 814. Wanneer u uw zienswijze schriftelijk indient moet de brief ten minste te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en uw motivatie van het bezwaar.