Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KerkradeStaatscourant 2019, 35251Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Beitel-Locht”

Logo Kerkrade

 

Bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Beitel-Locht bekend.

Het plangebied is gelegen in het westelijk deel van Kerkrade en omvat de straten Beitel en Locht (westzijde), voor zover gelegen tussen het plangebied van het bestemmingsplan Rodaboulevard aan de westzijde en het bestemmingsplan Bedrijventerrein Spekholzerheide aan de oostzijde.

 

Het bestemmingsplan voorziet in een actueel planologisch kader voor de bestaande situatie binnen het plangebied, waardoor het bestemmingsplan een overwegend beheersmatig karakter heeft, maar wel moderne en flexibele bouw- en gebruiksmogelijkheden biedt. Vastgesteld beleid is in het bestemmingsplan verwerkt.

 

Het ontwerp-bestemmingsplan Beitel-Locht ligt met ingang van donderdag 27 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het informatiecentrum op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Het bestemmingsplan kan ook digitaal worden ingezien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0928.BPBeitelLocht-Ow01. Indien u inhoudelijke vragen heeft over het plan, dan kunt u een afspraak maken met de Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (afdeling Stedelijke ontwikkeling) via het telefoonnummer van de gemeente Kerkrade, 14045.

Een ieder kan gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn schriftelijk dan wel mondeling (op afspraak via het telefoonnummer 14 045) een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan. De voorkeur gaat uit naar het indienen van een schriftelijke zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Kerkrade, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Beitel-Locht’, postbus 600, 6460 AP Kerkrade.

 

Geen milieueffectrapport

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 7.19 Wet milieubeheer bekend dat het college heeft besloten dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan Beitel-Locht.

Tegen het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen kan géén bezwaar of beroep worden ingesteld.

Het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen ligt samen met het ontwerpbestemmingsplan Beitel-Locht met ingang van woensdag 27 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het informatiecentrum op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Indien u inhoudelijke vragen heeft, kunt u een afspraak maken met de Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (afdeling Stedelijke ontwikkeling) via het telefoonnummer van de gemeente Kerkrade, 14045.

 

Kerkrade, 26 juni 2019