Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2019, 35247Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 18 juni 2019, nr.2616910, houdende de wijziging van de Regeling wapens en munitie ter implementatie van de Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/68 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling van technische specificaties voor de markering van vuurwapens en essentiële onderdelen daarvan uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2019, L 15/18)

De Minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op de artikel 32a, vierde lid, van de Wet wapens en munitie;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 13a van de Regeling wapens en munitie komt te luiden:

Artikel 13a

  • 1. De markering van een vuurwapen op grond van artikel 32a, eerste lid, van de wet voldoet aan de technische specificaties als genoemd in de bijlage bij de Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/68 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling van technische specificaties voor de markering van vuurwapens en essentiële onderdelen daarvan uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2019, L 15/18).

  • 2. De voor de markering gebruikte lettergrootte bedraagt ten minste 1,6 millimeter.

  • 3. Als de markering in Nederland wordt aangebracht wordt bij de markering het Latijnse alfabet en het Arabisch talstelsel gebruikt.

  • 4. Een wijziging van de in het eerste lid genoemde richtlijn treedt voor de toepassing van dit artikel in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 juni 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Het nieuwe artikel 13a dient ter implementatie van de Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/68 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling van technische specificaties voor de markering van vuurwapens en essentiële onderdelen daarvan uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2019, L 15/18).

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus