Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2019, 35217VergunningenSweelinckplein 12 te ’s-Hertogenbosch, het bouwen van 83 sociale huurappartementen en 4 PG groepswoningen met 11 eenheden per groep - omgevingsvergunning -

Logo 's-Hertogenbosch

Verleend en ter inzage

 

Ontwerpbeschikking

Bekendmaking als bedoeld in art. 3:12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( Wabo ) en toepassing van hoofdstuk V Wet geluidhinder ( Wgh ) en hoofdstuk 3 van het Besluit geluidhinder ( Bgh )

 

Locatie omschrijving/project a ctiviteiten registratienr.

Sweelinckplein 12 te ’s-Hertogenbosch, het bouwen van 83 sociale huurappartementen en 4 PG groepswoningen met 11 eenheden per groep, WB00046834

Deze locatie is kadastraal bekend als gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie N, nummers 1679 en 1680

 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch maken bekend, dat krachtens de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) de volgende ontwerp besluiten met ingang van 24 juni 2019 gelijktijdig ter inzage worden gelegd:

 

- Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor het verlenen van een hogere waarden wegverkeersgeluid als bedoeld in artikel 83 Wet Geluidhinder.

- Ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning voor het verlenen van een afwijking van het geldende bestemmingsplan door toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gemotiveerd en met een goede ruimtelijke onderbouwing.

 

Coördinatieregeling

Voor realiseren van dit project is een vergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig. Tevens is een ontheffing hogere grenswaarde geluid noodzakelijk. De coördinatieverordening Wro maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning gelijktijdig op te laten lopen met de procedure ontheffing hogere grenswaarde geluid. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat eenieder kan volstaan met het indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde ontwerpbesluiten.

 

De gemeenteraad heeft op 7 mei 2019 conform de coördinatieverordening Wro besloten de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wro toe te passen voor het project “Nieuwbouw Zuiderschans, Sweelinckplein 12”

 

Aanvraag omgevingsvergunning

Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 83 sociale huurappartementen en 4 PG groepswoningen met 11 eenheden per groep. Het betreft de locatie Sweelinckplein 12 in 's-Hertogenbosch.

 

Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan ‘Zuid‘. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar het is stedenbouwkundig acceptabel.

 

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

 

Op deze aanvraag is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

 

Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde geluid – Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het hogere grenswaarden voor geluid gaat verlenen voor 76 wooneenheden binnen het plan op het adres Sweelinckplein 12 te ’s-Hertogenbosch.

 

De reden voor het verlenen van een hogere grenswaarde is dat op de toekomstig geluidgevoelige bestemming de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege wegverkeerslawaai. De locatie is kadastraal bekend als: ’s-Hertogenbosch sectie N nummers 1679 en 1680.

 

Ter inzage

Voordat het college hierover besluit, is de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsaanvraag met ingang van maandag 24 juni 2019 gedurende zes weken voor iedereen op afspraak in te zien bij het omgevingsloket.

Ook kunt u het besluit bekijken op www.s-hertogenbosch.nl, zie www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/vergunning-of-melding/omgevingsvergunning

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vergunning te verlenen bij het college, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch.

 

Ook is het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak belt u de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH), tel. (073) 615 57 77.

 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WB00046834

 

 

Algemene informatie omgevingsloket

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Bezoek omgevingsloket alleen op afspraak:

- Tel. (073) 615 57 77

- E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl