Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 35151Vergunningen

Kernenergiewetvergunning verleend aan STSI Belgium te Zellik (België), Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

MEDEDELING

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming deelt mee dat op 19 juni 2019 op grond van artikel 15, aanhef en onderdeel onder a, van de Kernenergiewet een vergunning met kenmerk ANVS-2019/6323, is verleend aan STSI Belgium, gevestigd te Zellik (België), voor het over de weg binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en het aansluitend over de weg vervoeren van onbestraalde splijtstofstoffen in de vorm van targets die verrijkt uranium bevatten afkomstig van Framatome te Romans-sur-Isère (Frankrijk) bestemd voor Nuclear Research and consultancy Group te Petten.

De vergunning is geldig tot 19 juni 2022.

Op de procedure ter verkrijging van de aangevraagde vergunning is Hoofdstuk 4, titel 4.1, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

Dit besluit is op 19 juni 2019 verzonden aan STSI Belgium.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 4426.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 0500, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan postbus.transportinfo@anvs.nl, onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.