Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 35145Vergunningen

Kennisgeving instemmingsbesluit op gewijzigd winningsplan Zuidwal, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het gewijzigd winningsplan Zuidwal voor gaswinning. De wijziging van het winningsplan Zuidwal betreft het aanpassen van de productieperiode voor de winning van gas uit het gasveld Zuidwal naar 2035. Het winningsplan voorziet in een geringe vergroting van het totale volume over het gehele leven van het voorkomen, zonder dat dit leidt tot een andere beoordeling van de effecten en risico’s. Geografisch gezien ligt het gasveld Zuidwal in de provincie Fryslân en in de gemeenten Vlieland en Harlingen.

Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 34, vierde lid onder b van de Mijnbouwwet). In de voorbereiding van het instemmingsbesluit voor het winningsplan Zuidwal zijn de betrokken decentrale overheden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Tot en met 1 augustus 2019 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Het besluit en de achterliggende stukken zijn te raadplegen op www.nlog.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u op werkdagen tussen 09:00-16:30 uur contact opnemen met dhr. J Blonk (tel. 06-21334112).