Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2019, 35127Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Voorstondensestraat 14 te Hall”

Logo Brummen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van woensdag 26 juni 2019 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Voorstondensestraat 14 te Hall”, NL.IMRO.0213.BPBG700063-on01 ter inzage ligt.

 

Dit bestemmingsplan voorziet in het nieuwe planologisch-juridisch kader voor deze locatie in verband met een veranderde erfopzet.

 

I nzage

Analoog

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf woensdag 26 juni 2019 tot en met dinsdag 6 augustus 2019, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

  •  

Digitaal

De ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700063-on01

 

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.brummen.nl/ro/ro/NL.IMRO.0213.BPBG700063-/NL.IMRO.0213.BPBG7000063-on01

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 517. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.