Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2019, 35065VerkeersbesluitenGPP Buntgraslaan

Logo Elburg

Inleiding

Op 18 april 2019 heeft de gemeente een aanvraagformulier ontvangen om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de nabijheid van Buntgraslaan 59 te ‘t Harde. 

 

Aan het creëren van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt slechts medewerking verleend indien wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

- Betrokkene is in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart c.q. een invalidenparkeerkaart.

- Betrokkene of de partner in het bezit is van een geldig rijbewijs.

- Blijkens een overlegde kopie deel IB is betrokkene of partner eigenaar van het voertuig waarvoor de parkeerplaats wordt aangevraagd

- Betrokkene is redelijkerwijs niet in staat op eigen terrein te parkeren of achter de rooilijn parkeergelegenheid te creëren. 

 

Betrokkene voldoet aan al deze voorwaarden.

 

Advies en inspraak

De politie heeft geen bezwaren tegen het aanleggen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

 

Van 8 mei t/m 18 juni 2019 is er gelegenheid geweest om over het voorgenomen besluit zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

 

De genoemde weg ligt binnen de bebouwde kom, is eigendom van en in beheer bij de gemeente Elburg en op grond van artikel 18, lid 1d is zij bevoegd tot het nemen van dit verkeersbesluit.

 

Besluit

Op grond van het voorgaande besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg: 

 

1a. een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (momenteel voor kenteken NK-430-T) aan te leggen in de nabijheid van Buntgraslaan 59 te ‘t Harde;

1b. dit kenbaar te maken door het plaatsen van bord E6 (‘gehandicaptenparkeerplaats’) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met op een onderbord het betreffende kenteken;

 

2. te bepalen dat zonder nadere besluitvorming:

- de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ‘meeverhuist’ indien betrokkene verhuist naar een ander adres binnen de gemeente;

- de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats vervalt indien betrokkene verhuist naar een adres buiten de gemeente;

- de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats vervalt indien de gehandicaptenparkeerkaart van de betrokkene zijn geldigheid verliest krachtens het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” van De minister van Verkeer en Waterstaat; gewijzigd vastgesteld op 27 maart 2001;

- de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats vervalt indien betrokkene niet meer voldoet aan alle in de inleiding genoemde voorwaarden.

 

Dit besluit is genomen in overeenstemming met artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, met artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2008 en het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2018.

 

 

Elburg, 19 juni 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders,

 

 

J.J. Ruster

beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

 

 

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

 

In dit beroepschrift moet vermeld staan:

uw naam en adres, de datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat, de reden waarom u in beroep gaat en uw handtekening.

 

Door het indienen van het beroepschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.