Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 34903Vergunningen

Instemming wijziging opsporingsvergunning koolwaterstoffen E11; verlenging geldigheidsduur, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

18-06-2019

DGKE-W / 19140937

Procesverloop:

  • Neptune Energy Netherlands B.V., HALO Exploration & Production Netherlands B.V. gezamenlijk zijn houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, thans Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) van 21 april 2009 met kenmerk ET/EM/9062549 (Staatscourant 2009, nr. 84) verleende opsporingsvergunning voor het blok E11 van het continentaal plat, welk blok is aangegeven op de als bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling gevoegde kaart. Dit besluit is voor het laatst gewijzigd bij besluit van de Minister van EZK van 20 maart 2018, met kenmerk DGETM-EO/ 18042407 (Staatscourant 2018, nr. 16933);

  • bij brief van 24 mei 2019, ontvangen op 27 mei 2019, heeft de vergunninghouder een aanvraag ingediend om wijziging van de opsporingsvergunning E11.

Gelet op: Artikel 18 van de Mbw.

Besluit:

ARTIKEL 1

Artikel 4 van het besluit van 21 april 2009 met kenmerk ET/EM/9062549 komt als volgt te luiden:

De vergunning geldt, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding nadat zij onherroepelijk is geworden, gedurende een tijdvak dat eindigt met ingang van 1 januari 2021.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.