Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 34900Vergunningen

Besluit instemming wijziging opsporingsvergunning P4, P7, blokdeel P8b verlenging termijn vergunning en aanpassing werkprogramma, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

17-06-2019

DGKE-W / 19140733

Procesverloop:

  • Jetex Petroleum Ltd (hierna: vergunninghouder) is houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, thans Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK), verleende opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen van 6 oktober 2016, met kenmerk DGETM-EO/16139818 (Staatscourant 2016, nr. 55038), voor de blokken P4, P7 en een deel van het blok P8 (P8b), welke blokken zijn aangegeven op de als bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling gevoegde kaart;

  • De opsporingsvergunning koolwaterstoffen is gewijzigd bij besluiten van de Minister van EZK van 4 april 2018, met kenmerk DGETM-EO/18055739 (Staatscourant 2018, nr. 19955) en 6 juni 2018, met kenmerk DGETM-EO/18108091 (Staatscourant 2018, nr. 33329);

  • de vergunninghouder heeft, bij brief gedateerd 17 april 2019, ontvangen op 23 april 2019, een aanvraag ingediend met een verzoek om verlenging van de vergunningtermijn van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen P4, P7 en blokdeel P8b en een verzoek om wijziging van het werkprogramma.

Gelet op artikel 18 van de Mijnbouwwet.

Besluit:

Artikel 1

De tekst van Artikel 4 van het besluit van 6 oktober 2016, met kenmerk DGETM-EO/16139818, wordt vervangen door de volgende tekst:

De vergunninghouder overlegt aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 september 2020, een geactualiseerd werkprogramma, waarin ten minste is opgenomen dat de boring uiterlijk voor 1 januari 2022 zal worden geplaatst, onder vermelding van tijdstip, geologische structuur en diepte.

Artikel 2

De tekst van Artikel 5 van het besluit van 6 oktober 2016, met kenmerk DGETM-EO/16139818, wordt vervangen door de volgende tekst:

Deze vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot 1 januari 2023.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.