Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 34897Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Nieuwlande, deelplan uitbreiding Boerdijk, 2018”

Logo Hoogeveen

Bestemmingsplan

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 13 juni 2019 het bestemmingsplan “Nieuwlande, deelplan uitbreiding Boerdijk”, ongewijzigd heeft vastgesteld. .

Het bestemmingsplan "Nieuwlande, deelplan uitbreiding Boerdijk" maakt woningbouwuitbreiding mogelijk op het agrarisch perceel dat ten noordoosten van Nieuwlande is gelegen. Daarvoor zal het agrarische perceel worden getransformeerd tot een woongebied waarin op een flexibele wijze ruimte wordt geboden voor de realisatie van 12 tot maximaal 14 woningen. Tijdens de inzage termijn zijn er geen zienswijzen binnen gekomen.

Inzage

De stukken liggen van 27 juni tot en met 7 augustus 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel,  Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP8021005-VG01. Tevens kunt u het plan raadplegen via http://www.hoogeveen.nl/Wonen_en_Leven/Bestemmingsplannen.

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.